پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت کیفری

مبانی نظری تحقیق

۲-۱-مفهوم وتعریف مسئولیت………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-تقسیم بندی مسئولیت………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۲-۱-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-۲-مسئولیت حقوقی وانواع آن……………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۲-۱-مسئولیت کیفری(جزائی) ……………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲-۲-۲-مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۳-مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری……………………………………………………………………..۱۸
۲-۴-تاریخچه مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۵- اهمیت تصادفات عابرین پیاده………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۶-مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۶-۱-نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۶-۲-نظریه خطر………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۶-۳-نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۷-منابع مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۷-۱-منابع عام……………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۷-۱-۱-اتلاف…………………………………………………………………………………………………………. ….۳۱
۲-۷-۱-۱-۱-مفهوم اتلاف…………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۷-۱-۱-۲-شرایط اتلاف…………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۷-۱-۲-تسبیب………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۷-۱-۲-۱-مفهوم تسبیب…………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۷-۱-۲-۲-شرایط تسبیب……………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۷-۱-۳-اجتماع سبب ومباشر………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۷-۱-۳-۱-مفهوم اجتماع سبب ومباشر با تأثیر جداگانه …………………………………………………………..۳۸
۲-۷-۱-۳-۲-مفهوم اجتماع سبب ومباشر اشتراکی……………………………………………………………………..۳۸
۲-۷-۱-۳-۲-۱-توزیع مسئولیت بین سبب ومباشر(فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر) ……………….۳۹
۲-۷-۱-۳-۳-مفهوم اجتماع سبب ومباشر به صورت مستقل …………………………………………………………۴۳
۲-۷-۱-۴-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل……………………………………………………………………………..۴۶
۲-۷-۲-منابع خاص مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده………………………………………………………….۴۸
۲-۷-۲-۱-ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۷-۲-۲-ماده ۴ قانون ایمنیراه ها و راه آهن……………………………………………………………………………۵۰
۲-۷-۲-۳-ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب ۱۳۵۰ وتبصره ماده مذکور……….۵۱
۲-۷-۲-۴-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ …………………………………………..۵۳

فصل سوم
شرایط مسئولیت وعدم مسئولیت راننده درتصادفات باعابر درحقوق ایران،انگلیس وفرانسه
۳-۱- طبقه بندی نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۲-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق فرانسه …………………………..۵۶
۳-۲-۱-جبران خسارت مستقیم وارده به شخص اعم از رانندگان وغیر رانندگان ………………………….. ….۵۸
۳-۲-۱-۱-جبران خسارت زیاندیدگان غیر راننده …………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲-۱-۱-۱-زیاندیدگان غیر راننده برخوردار از حمایت خاص………………………………………………………….۵۹
۳-۲-۱-۱-۲-دیگر زیاندیدگان غیر راننده ……………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۳-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس …………………………….۶۷
۳-۳-۱-شبه جرم وشرایط تحقق آن……………………………………………………………………………………………..۶۸
۳-۳-۱-۱-شرایط تحقق شبه جرم……………………………………………………………………………………………….۶۸
۳-۳-۲-نحوه اعمال شروط تحقق شبه جرم نسبت به حوادث رانندگی………………………………………………..۶۹
۳-۳-۲-۱-تکلیف احتیاط یا مراقبت…………………………………………………………………………………………….۶۹
۳-۳-۲-۲-تکلیف کلی احتیاط و رابطه سببیت……………………………………………………………………………….۷۱
۳-۳-۲-۳-معقولیت وقواعد حاکم بر آن به عنوان معیار های نقض تکلیف…………………………………………….۷۳
۳-۳-۲-۴-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی…………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۴-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران ………………………………..۷۶
۳-۴-۱-ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۴-۱-۱-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده ۳۳۳ ق. م . ا……………………………………………۷۷
۳-۴-۲-ماده ۴ قانون ایمنیراه ها وراه آهن…………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۴-۲-۱-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده ۴ قانون ایمنیراه ها وراه آهن……………………..۸۲
۳-۴-۳-ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب ۱۳۵۰ و تبصره ماده مذکور……………۹۰
۳-۴-۳-۱- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات……………….۹۲
۳-۴-۳-۲- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ……………….۹۲
۳-۴-۴-ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۱۳۸۹ ………………………………………………….۹۴
۳-۴-۴-۱-بررسی شرایط ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب.۱۳۸۹ ………………………………..۹۵
۳-۵- خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه…………………………………………۹۷
۳-۵-۱-مفهوم خسارت……………………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۵-۲-تقسیم بندی خسارت از جهات مختلف……………………………………………………………………………..۹۸
۳-۵-۳-خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش……………………………………………………………………………………………………۱۰۰
۳-۵-۳-۱-سیستمهای واحد و پوشش نامحدود خسارت ( Unitary systems ) ……………………………..100
3-5-3-2-سیستمهای دوگانه پوشش محدود خسارت ( Two – tier systems ) …………………………..101

فصل چهارم
آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان
۴-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۲-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی جهان ……………………………………………………۱۱۱
۴-۲-۱-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران ………………………………………۱۱۱
۴-۲-۱-۱-حقوق روم…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۲-۱-۲-نظام کامن لا………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۴-۲-۱-۳-حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۴-۲-۲-حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۳-شرایط اثر گذاری تقصیر زیاندیده بر مسئولیت عامل زیان …………………………………………………….۱۱۵
۴-۳-۱-وجود رابطه سببیت بین تقصیر زیاندیده و تحقق ضرر………………………………………………………۱۱۶
۴-۳-۲-تقصیر زیاندیده ، نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد……………………………………………………………..۱۱۷
۴-۴-ویژگی های خاص فروض مختلف قاعده تقصیر مشترک……………………………………………………….. ۱۱۸
۴-۴-۱-فرض اول:مسئول اعمال عامل زیان بودن زیاندیده ……………………………………………………………۱۱۸
۴-۴-۲-فرض دوم : وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیاندیده……………………………………………………..۱۱۹
۴-۵-صور مختلف تقصیر زیاندیده و آثار آن ………………………………………………………………………………۱۲۰
۴-۵-۱-یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به یکی از دو تقصیر باشد) ………………………..۱۲۰
۴-۵-۱-۱-فرض اول:تقصیر عامل زیان ، تقصیر زیاندیده را از بین ببرد…………………………………………….۱۲۰
۴-۵-۱-۱-۱-تقصیر عامل زیان از زیاندیده شدیدتر باشد………………………………………………………………۱۲۱
۴-۵-۱-۱-۲-تقصیر زیاندیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد………………………………………………………….۱۲۵
۴-۵-۱-۱-۳-بررسی تفصیلی وتطبیقی در نظامهای حقوقی ایران ، انگلیس و فرانسه ………………………..۱۲۵
۴-۵-۱-۲-فرض دوم: تقصیر زیاندیده ، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد…………………………………………..۱۲۹
۴-۵-۲-ضرر منتسب به تقصیر هر دو بوده باشد( مصداق خاص تقصیر مشترک) ………………………………۱۳۰
۴-۵-۲-۱-معیار تقسیم مسئولیت در نظامهای حقوقی بیگانه( انگلیس وفرانسه ) و حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۴-۶-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
فصل پنجم
۵-۱-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..۱۳۹
۵-۲-پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۵-۳-منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده:
یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیهی در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نمایند.
هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی و تعیین مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران، انگلیس و فرانسه می باشد .در این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. به این معنا که با مطالعه منابع مدون موجود و مرتبط شامل کتب،مقالات،نشریات،جزوات، پایان نامه‌ها و تحقیقات علمی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که از سال ۱۹۸۵ در فرانسه قواعد مسئولیت مطلق در تصادفات وسایل نقلیه با عابرین پیاده حاکم شده است و حمایت قابل توجهی از زیاندیدگان(عابرین پیاده) علی الخصوص اشخاص زیر ۱۶ سال و بیش از هفتاد سال و افراد دارای بیش از ۸۰ درصد معلولیت قائل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *