پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت کیفری


مبانی نظری تحقیق

2-1-مفهوم وتعریف مسئولیت………………………………………………………………………………………………13
2-2-تقسیم بندی مسئولیت………………………………………………………………………………………………..13
2-2-1-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………13
2-2-2-مسئولیت حقوقی وانواع آن……………………………………………………………………………………….13
2-2-2-1-مسئولیت کیفری(جزائی) ……………………………………………………………………………………14
2-2-2-2-مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………….15
2-3-مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری……………………………………………………………………..18
2-4-تاریخچه مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………..20
2-5- اهمیت تصادفات عابرین پیاده………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………25
2-6-1-نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………………25
2-6-2-نظریه خطر………………………………………………………………………………………………………….27
2-6-3-نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………..28
2-7-منابع مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………….30
2-7-1-منابع عام……………………………………………………………………………………………………………31
2-7-1-1-اتلاف…………………………………………………………………………………………………………. ….31
2-7-1-1-1-مفهوم اتلاف…………………………………………………………………………………………………31
2-7-1-1-2-شرایط اتلاف…………………………………………………………………………………………………32
2-7-1-2-تسبیب………………………………………………………………………………………………………………….34
2-7-1-2-1-مفهوم تسبیب…………………………………………………………………………………………………….34
2-7-1-2-2-شرایط تسبیب……………………………………………………………………………………………………35
2-7-1-3-اجتماع سبب ومباشر………………………………………………………………………………………………38
2-7-1-3-1-مفهوم اجتماع سبب ومباشر با تأثیر جداگانه …………………………………………………………..38
2-7-1-3-2-مفهوم اجتماع سبب ومباشر اشتراکی……………………………………………………………………..38
2-7-1-3-2-1-توزیع مسئولیت بین سبب ومباشر(فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر) ……………….39
2-7-1-3-3-مفهوم اجتماع سبب ومباشر به صورت مستقل …………………………………………………………43
2-7-1-4-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل……………………………………………………………………………..46
2-7-2-منابع خاص مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده………………………………………………………….48
2-7-2-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………..50
2-7-2-2-ماده 4 قانون ایمنیراه ها و راه آهن……………………………………………………………………………50
2-7-2-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 وتبصره ماده مذکور……….51
2-7-2-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 …………………………………………..53

فصل سوم
شرایط مسئولیت وعدم مسئولیت راننده درتصادفات باعابر درحقوق ایران،انگلیس وفرانسه
3-1- طبقه بندی نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………………55
3-2-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق فرانسه …………………………..56
3-2-1-جبران خسارت مستقیم وارده به شخص اعم از رانندگان وغیر رانندگان ………………………….. ….58
3-2-1-1-جبران خسارت زیاندیدگان غیر راننده …………………………………………………………………………..58
3-2-1-1-1-زیاندیدگان غیر راننده برخوردار از حمایت خاص………………………………………………………….59
3-2-1-1-2-دیگر زیاندیدگان غیر راننده ……………………………………………………………………………………..60
3-3-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس …………………………….67
3-3-1-شبه جرم وشرایط تحقق آن……………………………………………………………………………………………..68
3-3-1-1-شرایط تحقق شبه جرم……………………………………………………………………………………………….68
3-3-2-نحوه اعمال شروط تحقق شبه جرم نسبت به حوادث رانندگی………………………………………………..69
3-3-2-1-تکلیف احتیاط یا مراقبت…………………………………………………………………………………………….69
3-3-2-2-تکلیف کلی احتیاط و رابطه سببیت……………………………………………………………………………….71
3-3-2-3-معقولیت وقواعد حاکم بر آن به عنوان معیار های نقض تکلیف…………………………………………….73
3-3-2-4-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی…………………………………………………………………………………………74
3-4-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران ………………………………..76
3-4-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………76
3-4-1-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 333 ق. م . ا……………………………………………77
3-4-2-ماده 4 قانون ایمنیراه ها وراه آهن…………………………………………………………………………………..80
3-4-2-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 4 قانون ایمنیراه ها وراه آهن……………………..82
3-4-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 و تبصره ماده مذکور……………90
3-4-3-1- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات……………….92
3-4-3-2- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ……………….92
3-4-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 ………………………………………………….94
3-4-4-1-بررسی شرایط ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب.1389 ………………………………..95
3-5- خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه…………………………………………97
3-5-1-مفهوم خسارت……………………………………………………………………………………………………………97
3-5-2-تقسیم بندی خسارت از جهات مختلف……………………………………………………………………………..98
3-5-3-خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش……………………………………………………………………………………………………100
3-5-3-1-سیستمهای واحد و پوشش نامحدود خسارت ( Unitary systems ) ……………………………..100
3-5-3-2-سیستمهای دوگانه پوشش محدود خسارت ( Two – tier systems ) …………………………..101

فصل چهارم
آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان
4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..109
4-2-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی جهان ……………………………………………………111
4-2-1-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران ………………………………………111
4-2-1-1-حقوق روم…………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-1-2-نظام کامن لا………………………………………………………………………………………………………..112
4-2-1-3-حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………..114
4-2-2-حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………………………………….114
4-3-شرایط اثر گذاری تقصیر زیاندیده بر مسئولیت عامل زیان …………………………………………………….115
4-3-1-وجود رابطه سببیت بین تقصیر زیاندیده و تحقق ضرر………………………………………………………116
4-3-2-تقصیر زیاندیده ، نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد……………………………………………………………..117
4-4-ویژگی های خاص فروض مختلف قاعده تقصیر مشترک……………………………………………………….. 118
4-4-1-فرض اول:مسئول اعمال عامل زیان بودن زیاندیده ……………………………………………………………118
4-4-2-فرض دوم : وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیاندیده……………………………………………………..119
4-5-صور مختلف تقصیر زیاندیده و آثار آن ………………………………………………………………………………120
4-5-1-یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به یکی از دو تقصیر باشد) ………………………..120
4-5-1-1-فرض اول:تقصیر عامل زیان ، تقصیر زیاندیده را از بین ببرد…………………………………………….120
4-5-1-1-1-تقصیر عامل زیان از زیاندیده شدیدتر باشد………………………………………………………………121
4-5-1-1-2-تقصیر زیاندیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد………………………………………………………….125
4-5-1-1-3-بررسی تفصیلی وتطبیقی در نظامهای حقوقی ایران ، انگلیس و فرانسه ………………………..125
4-5-1-2-فرض دوم: تقصیر زیاندیده ، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد…………………………………………..129
4-5-2-ضرر منتسب به تقصیر هر دو بوده باشد( مصداق خاص تقصیر مشترک) ………………………………130
4-5-2-1-معیار تقسیم مسئولیت در نظامهای حقوقی بیگانه( انگلیس وفرانسه ) و حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..131

4-6-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………..135
فصل پنجم
5-1-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..139
5-2-پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………….144
5-3-منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………..148

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده:
یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیهی در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نمایند.
هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی و تعیین مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران، انگلیس و فرانسه می باشد .در این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. به این معنا که با مطالعه منابع مدون موجود و مرتبط شامل کتب،مقالات،نشریات،جزوات، پایان نامه‌ها و تحقیقات علمی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که از سال 1985 در فرانسه قواعد مسئولیت مطلق در تصادفات وسایل نقلیه با عابرین پیاده حاکم شده است و حمایت قابل توجهی از زیاندیدگان(عابرین پیاده) علی الخصوص اشخاص زیر 16 سال و بیش از هفتاد سال و افراد دارای بیش از 80 درصد معلولیت قائل