منبع تحقیق درباره مدیریت دانش، اولویت‌بندی، سلسله مراتب، مدل سلسله مراتبی

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 19
2-5- مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت دانش 21
2-6- مبانی تئوریک مدیریت دانش 25
دانش چیست؟ 25
داده 26
اطلاعات 27
دانش 28
روابط داده، اطلاعات و دانش 29
عناصر دانش 29
تجربه 30
پیچیدگی 30
قضاوت و داوری 30
ارزش‌ها و باورها 31
2-7- ویژگیهای دانش 31
2-8- انواع دانش 34
2-8-1- انواع دانش از نظر نوناکا 34
2-8-2- انواع دانش از نظر جورنا 35
2-8-3- انواع دانش از نظر ماشلوپ 36
2-8-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 37
2-8-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش 37
2-9- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش 38
2-10- ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 43
2-11- بررسی پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش 45
2-11-1- گروه‌بندی دانش بر مبنای استراتژی دانش 48
2-11-2- مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش 48
2-11-3- مدل استراتژی مدیریت دانش میلتون 50
2-11-4- مدل استراتژی مدیریت دانش بنیادی در سازمان 52
2-11-5- مدل راهبردی مدیریت دانش 54
2-11-6- مدل استراتژی زنجیره‌دانش 56
2-11-7- مدل استراتژی چهار حلقه‌ای مدیریت دانش 58
2-11-8- مدل استراتژی چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش 59
2-11-9- مدل استراتژی چرخه حیات دانش 60
2-11-10- مدل استراتژی مدیریت دانش SECI 64
2-11-11- استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی سازی (Hansen et al, 1999) 67
2-12- جمع بندی 68
فصل سوّم روششناسی پژوهش 69
3-1- مقدمه 70
3-2- روش پژوهش 70
3-3- فرآیند پژوهش 72
3-3-1- شناسایی اهداف، معیارها و استراتژیهای مدیریت دانش 72
3-3-2- گردآوری داده‌‌های پژوهش 73
3-4- جامعه و نمونه آماری 73
3-5- تائید ابزار پژوهش 73
3-6- روشها و تکنیکهای تحلیل دادهها 74
3-6-1- معرفی تکنیکANP 74
3-6-2- تکنیک دیماتل 80
3-6-3- تلفیق دو مدل تحلیل شبکهای و دیماتل 81
3-7- جمعبندی فصل 82
فصل چهارم تحلیل داده‌ها 83
4-1 – مقدّمه 84
4-2- مدل سلسله مراتبی پژوهش 84
4-3- پایایی ابزار پژوهش 85
4-4- اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش 86
4-4-1- یافته‌های تکنیک DEMATEL 87
4-4-2- اولویت‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت دانش با تکنیک ANP 90
4-5- جمع‌بندی 99
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 100
5-1- مقدمه 101
5-2- نتایج حاصل از پاسخ‌دهی به سؤال‌های پژوهش 101
5-3- پیشنهادها کاربردی 106
5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 107
5-5 محدودیت های پژوهش 107
5-6 جمع بندی 108
منابع و مآخذ:

فهرست جداول صفحه
جدول2- 1 تعاریف مدیریت دانش طی 15 سال اخیر (Wallace et al, 2011) 14
جدول2- 2 ـ دیدگاه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش (Chen et al, 2009) 20
جدول2- 3 کاربرد انواع مختلف دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ 36
جدول2- 4 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش حاصله از 14 شرکت 42
جدول2- 5 بازنگری مدلهای عملکردی مدیریت دانش (Andreeva & Aino, 2012) 44
جدول2- 6 تکنیک های کسب اطلاعات 61
جدول2- 7 ابزارهای انتقال دانش بر حسب میزان اشتراک گذاری (Jashapara, 2004) 62
جدول2- 8 مدل SECI تعامل دانش نهفته و صریح 64
جدول4- 1 پارامتر های توصیفی شاخص های موثر بر استراتژی های مدیریت دانش……………………………………………………86
جدول4- 2 معنی داری شاخص های موثر بر استراتژی های مدیریت دانش……………………………………………………………..86
جدول4- 3 میانگین نظر تمام خبرگان 87
جدول4- 4 ماتریس نرمالیزه شده 88
جدول4- 5 ماتریس روابط کل(T) 88
جدول4- 6 به دست آوردن اهمیت و تأثیرگذاری معیارها 89
جدول4- 7 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف فعال‌سازی اطلاعات 92
جدول4- 8 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف بهبود عملکرد 92
جدول4- 9 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف ارتقاء نوآوری 93
جدول4- 10 ماتریس نرمالایز شده روابط کل(T) 93
جدول4- 11 ماتریس تصمیم گروهی نرمال شده مقایسه زوجی استراتژی‌های مدیریت دانش نسبت به معیار مشوق‌ها 94
جدول4-12 ماتریس تصمیم 94
جدول4-13 ماتریس تصمیم 94
جدول4-14 سوپرماتریکس 96
جدول4-15 سوپرماتریکس کران جدول 97
جدول4- 16 وزن اهداف 98
جدول4- 17 وزن معیارها 98
جدول4- 18 اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش 98

فهرست شکل ها و نمودارها صفحه
شکل2- 1 سلسله مراتب دانش (رادینگ، 1383). 13
شکل2- 2 سلسله مراتب دانش 26
شکل2- 3 مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت (Bhatt, 2002) 39
شکل2- 4 پنج عامل کلیدی موفقیت برای مدیریت دانش از دیدگاه (Mertinez , 1998) 41
شکل2-5 ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش (Egbu et al, 2005) 47
شکل2-6 مدل ساختاری مدیریت دانش 49
شکل2-7 مدل میلتون 51
شکل2- 8 مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان 53
شکل2- 9 مدل راهبردی مدیریت دانش 54
شکل2- 10 مدل تکمیل شده زنجیره دانش 57
شکل2- 11 مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش 58
شکل2- 12 چرخه پنج مرحله‌ای زندگی د انش 59
شکل2- 13 چرخه زندگی دانش 60
شکل3- 1 مدل سلسله مراتبی پژوهش 72
شکل3- 2 تفاوت ساختاری بین یک زنجیره(a) و یک شبکه (b) 75
شکل3- 3 تصویر استاندارد یک سوپرماتریس 78
شکل3- 4 زنجیره و شبکه (Momoh and Zhu, 1998): 79
شکل4- 1 مدل سلسله مراتبی پژوهش 84
شکل4- 2 مدل شبکه‌ای اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش 86
شکل4- 3 روابط علت و معلولی معیارها 89
نمودار5- 1 اهمیت اهداف اولویت‌بند
ی
استراتژی‌های مدیریت دانش 102
نمودار5- 2 تعیین وزن معیارهای اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش با رویکرد تلفیقی 105
نمودار5- 3 اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش 105

فصل اوّل کلیّات پژوهش
1-1مقدمه
در اقتصاد کشورهای پیشرو، موازنه میان دانش و سایر منابع، به نفع دانش تغییر یافته است؛ به گونهای که دانش به عاملی تعیین کننده در زندگی حتی بیش از زمین، کار و سرمایه تبدیل شده است. یادگیری سازمانی یکی از مؤلفه‌های بحرانی در هوش سازمانی است که به معنای توانایی حل مسائل و مشکلات آن سازمان می‌باشد. به این ترتیب یادگیری سازمانی منبعی راهبردی محسوب می‌گردد که در تمام سطوح سازمانی ظاهر می‌شود و مهمترین راه برای بهبود سطح یادگیری سازمان نیز مدیریت دانش ضمنی کارکنان و تبدیل آن به دانش صریح میباشد. میتوان استراتژی دستیابی به مدیریت دانش را جزء ضروریات سازمانهای کنونی دانست زیرا از یک سو حوزه منابع انسانی آنها را در مقابل رقبا بیبدیل خواهد ساخت و از سوی دیگر میتواند بر سایر ابعاد سازمان همچون چابکی سازمان و یا کیفیت خدمات و عملکرد آن اثرگذار باشد (صمدیان و سیدعلوی، 1390) که این پژوهش نیز در جهت انتخاب مناسبترین استراتژی مدیریت دانش در سازمان طراحی شده است. این فصل از پژوهش به تعریف و بیان کلیات پژوهش از جمله بیان مساله، فرضیات و قلمرو پژوهش خواهد پرداخت تا بتواند راهنمایی کلی برای انجام فصول دیگر این پژوهش را فراهم آورد.
1-2- بیان مساله
در اقتصاد دانشمحور، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی میکنند و میمیرند و موفقترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی نامشهود به نحوی بهتر و سریعتر استفاده کنند. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از مدیریت دانش و سرمایه های فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده میشود و موفقیت هر سازمانی به مدیریت این منابع کمیاب بستگی دارد (Lambe, 2011).
یکی از ویژگیهای سازمانهای جدید انباشتگی بیش از حد دانش است، به طوریکه افزایش حجم اطلاعات در سازمانها و لزوم استفاده از آن در تصمیمهای سازمانی طی دو دهه اخیر باعث ظهور پدیدهای به نام مدیریت دانش شده است (Wiig, 2007). این امر ضرورت برنامهریزی، سازماندهی، رهبری و پایش دانش سازمانی و همچنین مدیریت فرآیند دسترسی به دانش درست به گونهای که کارایی و اثر بخشی داشته باشد را نشان می دهد (Marr and Neely, 2002). درعصر کنونی سازمانها دریافتهاند که عمر آنها تداوم نخواهد داشت مگر اینکه یک راهبرد برای مدیریت و ارزشگذاری دانش سازمانی خود داشته باشند (Wieneke & Phylpo-Price, 2010). لذا راهبردها و چرخههایی برای اجرای مدیریت دانش ارائه شده
است. با تحولات رخ داده در عرصه جهانی، اکنون توجه مدیران و نظریه پردازان مدیریت، بیش از پیش به داراییهای فکری سازمانها معطوف شده است (حسن زاده، 1385). مدیریت دانش، طراحی هوشمندانه فرآیندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان می شود Seemann et al, 1999, 81)). مدیریت دانش به سازمانها کمک میکند تا اطلاعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب میشوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیمگیریهای پویا قادر میسازد. مدیریت دانش بر شناسایی دانش و ارائه آن تاکید میورزد، به روشی که بتواند به صورت رسمی به اشتراک گذاشته شود و در نتیجه دوباره مورد استفاده قرار گیرد (Gupta, 2000). اگرچه در مورد تعریف مدیریت دانش و حیطههای آن توافق کلی وجود ندارد، اما متون مختلف در این نکته اتفاق نظر دارند که برای موقعیتها و سازمانهای متفاوت، راهبردهای متفاوتی برای اجرای مدیریت دانش وجود دارد (امیرخانی، 1383، 102). بنابراین، امروزه با توجه به شرایط رقابتی، دانش به عنوان با اهمیتترین سرمایه، جایگزین سرمایههای مالی و فیزیکی شده است. لذا، هر شرکت میبایست برای حفظ بقاء در بازار به منظور کسب دانش، تلاش مضاعف نماید (Chen et al., 2004). از طرف دیگر، کسب و کار دانش محور، نیازمند رویکردی است که دارائی های نامشهود سازمانی نظیر دانش و شایستگیهای منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، رویهها و ساختار سازمانی را در بر گیرد. در این راستا، مفهوم سرمایه فکری 1(IC) در قالب مدیریت دانش، توجه پژوهشگران دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب نموده است (Bontis, 2001).
مطالعات اجمالی نشان میدهد در بخش دولتی کشور ما، پدیده مدیریت دانش بیشتر بر جنبه استخراج دانش پنهان و مستند سازی تجارب مدیران تمرکز مییابد در حالیکه اجرای مدیریت دانش در بخش خصوصی بر کاربرد دانش به منظور تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید تاکید دارد. اگر چه دستیابی به هریک از اهداف فوق مسیر جداگانهای داشته و از شرایط خاص خود برخوردار است، اما در عین حال مستلزم تبعیت از اصولی است که اجرای مدیریت دانش را در پروژهها در نهایت به کسب مزیت رقابتی و توسعه سازمانی منجر نماید (خرقانی و سلسله، 1386(
1-3-ضرورت و اهمیّت موضوع

در حقیقت نفوذ مدیریت دانش در کشورهای توسعه یافته در جهت آشتی دادن به تنش تئوری و عمل است. این در حالی اس
ت که در اغلب کشورهای در حال توسعه، این حلقهها به شکل جزیره ای جدا از هم موجودند و یک استراتژی برای پیوند دادن بین آنها موجود نیست. دانش بدون توجه به محمل کاربرد تولید میشود و تولید کنندگان دانش، مرجعی را برای به کار بستن دستاوردهای خود نمییابند. چرخه مدیریت دانش در سطح خرد به دنبال یافتن دانش موجود در سازمان که از قبل خلق شده (حلقه خلق دانش)، در قالب مناسب آن ریختن (حلقه سازماندهی)، تبادل (شریک کردن ذینفعان دانش) و به کار بستن (انعکاس دانش و تبلور آن به شکل یک محصول یا خدمت) است. در سطح کلان نیز با استفاده از رویکرد مدیریت دانش می توان حلقه های منتزع و جدا از هم تولید، سازماندهی، تبادل و به

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *