مقاله رایگان درباره اعتبارسنجی، رگرسیون، رگرسیون لجستیک، روش تحقیق

صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲- موضوع تحقیق و ابعاد آن………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۳- اهمییت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۴- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴-۱ – بیان مشکل ………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۴-۲ – ابعاد مشکل ……………………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۴-۳ – جنبه ابهام ……………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵ – اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶ – سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۷ – فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۸- تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۹ – روش کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………۱۰ ۱-۱۰- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۲ – مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۱- مفهوم ریسک …………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۲ – انواع ریسک …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲-۳ – مدیریت ریسک ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲-۴ – اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۵ – معیارهای اعتبارسنجی ……………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۳ – پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۳-۱ – پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۳-۲ – پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۲ – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۳ – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۴ – نحوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۳-۵ – روش های گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۶ – روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۶-۱ – روش های آماری ……………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۶-۲- روش های غیر آماری ……………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۷ – برآورد مدل رگرسیون لجستیک ……………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۸ – برآورد مدل شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۹ – مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۱۰ – نرم افزار مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….۶۲
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۲ – توصیف نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-۳- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۴ – تحلیل پیش فرض ها ………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۴-۴-۱ – نرمال بودن توزیع متغیرها ……………………………………………………………………………………………….۶۷
۴-۴-۲ – آزمون استقلال خطا ها …………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۴-۳ – بررسی نرمال بودن توزیع خطا ها …………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۴- اسقلال خطی متغیر های مستقل ………………………………………………………………………………………..۷۱
۴-۴-۵ – آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل ……………………………………………………………………………۷۳
۴-۴-۶ – آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها ………………………………….
……………………………………………… ۷۵
۴-۴-۷ – سایر پیش فرض ها …………………………………………………………………………….
..
……………………….. ۷۶
۴-۵ – اعتبارسنجی مشتریان بانکی به روش رگرسیون لجستیک …………………………………………………………۷۷
۴-۵-۱- برآورد پارامترهای رگرسیونی ……………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۵-۲ – رابطه برآوردی خطی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۵-۳ – نوع ارتباط بین متغیرها ………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۴-۵-۴ – اعتبارسنجی رابطه برآوردی ………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۵-۵ – تعمیم رابطه خطی برآوردی ……………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۶- اعتبارسنجی مشتریان بانکی با به کارگیری شبکه عصبی …………………………………………………………..۸۵
۴-۶-۱- معماری شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۴-۶-۲ – انتخاب الگوریتم شبیه سازی ……………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۶-۳ – برآورد پارامترها ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۶-۴ – اعتبارسنجی مدل ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴-۷ – جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری، پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۲ – خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۵-۳- مقایسه با تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۴ – نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۵ – پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۶ – محدودیت ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *