پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، ایران و چین، نفت و گاز، اقتصاد انرژی

……………………………………………………………………………..9
متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………9
متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………9
متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….11
سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….11
فصل اول-مبانی نظری پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….13
پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………13
تعریف امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
شاخص های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی …………………………………………………………………………………………………………………………..15
امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل………………………………………………………………………………………………………..16
مسائل در حال ظهور امنیت انرژی ………………………………………………………………………………………………………………21
1-اختلالات در عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-تغییرات آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..22
3-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت ……………………………………………………………………………………………………….22
بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت…………………………………………………………………………………………………………….24
ویژگی های ساختاری بازار نفت……………………………………………………………………………………………………………………27
1-نوسان شدید بهای نفت در بازار……………………………………………………………………………………………………………….27
2  –  سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار……………………………………………………………………..29
3-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار……………………………………………………………………………………….30
4- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار……………………………………………………………………………………………………….31
5-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف……………………………………………………………………….32
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………………………………..33
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
تحولات امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………….39 
وضعیت بخش انرژی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..42
وضعیت تولید نفت وگاز در کشور……………………………………………………………………………………………………………….43
صادرات نفت ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت…………………………………………………………………………. 46
شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران……………………………………………………………………………….. 47
موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی………….. 48
وضعیت بخش انرژی در چین………………………………………………………………………………………………………………………49
وضعیت نفت چین……………………………………………………………………………………………………………………………………….52
گاز طبیعی کشور چین………………………………………………………………………………………………………………………………..53
دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………….56
نفت و گاز در برنامه آینده چین……………………………………………………………………………………………………………………56
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
جایگاه انرژی در اقتصاد چین……………………………………………………………………………………………………………………..60

جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..62
دیپلماسی انرژی چین………………………………………………………………………………………………………………………………..65
رویکرد چین به امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………………………….67
استراتژی نفتی چین…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ………………………………………………………………………………………………………………… 70
پیشینه رابطه ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………………71
روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین………………………………………………………………………………………….73
الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین……………………………………………………………………………………………………74
ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین…………………………………………………………………………………75
دیپلماسی چین و همکاری های نفتی با ایران………………………………………………………………………………………….76
روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز………………………………………………………………………………..79
چین و مسئله تحریم ایران…………………………………………………………………………………………………………………………80
محدودیت روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………….82
محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین………………………………………………………………………………………..82
روابط چین و قدرت های غربی…………………………………………………………………………………………………………………..84
نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا………………………………………………………………………………………………..87
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ……………………………………………………………………88
فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………….91
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
جمع بندی و نتیجه گیری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *