منابع تحقیق درمورد اجاره به شرط تملیک

……………………………. ۷۰

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : معنای لغوی ربا …………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
بند دوم :تعریف فقهی ربا ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
گفتار چهارم : انواع ربا …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی…………………………………………………………………………………………….. ۷۳
بند اول : مبارزه با ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
بند دوم : ترویج کارهای نیک …………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ………………………………………………………………………………………… ۷۷
بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ………………………………………………………………………………………. ۷۸
گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی …………………………………………………………………………………… ۷۹
مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ……………………………………………….. ۸۱
گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
گفتار دوم : نقد نظر مخالفان ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ……………………………………………………………………………………………. ۸۷
بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی …………………………………………………………. ۸۹
بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ………………………………………………………………… ۸۹
گفتار سوم : بیان نظریات موافقان ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ……………………………….. ۹۵
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ………………………….. ۹۵
الف : شرط در ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………………………………………. ۹۵
ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ………………………………………………………………………………………. ۹۷
بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن ………….. ۹۷
بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه …………………………………………………………………. ۱۰۱
الف – قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

ب – ضمان استیفاء بلاجهت ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
د – قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………….. ۱۰۵
بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ……………………………….. ۱۰۷
الف- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
ب- قانون (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
ج- اصل تسلیط ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
د- لزوم وفای به عهد …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر …………………………………………………………………………….. ۱۱۰
و- اصل صحت ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل .. ۱۱۲
بند اول : آثار تأخیر تأدیه مطالبات بانکها …………………………………………………………………………………… ۱۱۲
بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده …………………………………………………………………………………. ۱۱۲
الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ………………………………………………………………………….. ۱۱۴
ج – اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ……………………………….. ۱۱۵
د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) … ۱۱۵
مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………… ۱۱۸
گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………… ۱۱۹
بند اول : نظریه سررسید ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
بند دوم – نظریه مطالبه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی ………………………… ۱۲۴
مبحث اول : عقود مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
گفتار اول: مضاربه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
بند اول : انواع مضاربه بانکی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه ………………………………………………………………………………… ۱۲۹
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه و تحلیل ماهیت آن ………………………… ۱۳۰
گفتار دوم:مشارکت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ………………………………………………………. ۱۳۱
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ……………….. ۱۳۲
مبحث دوم:عقود مبادله ای ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
گفتار اول:اجاره به شرط تملیک ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر …………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ………. ۱۳۴
گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵
بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی …………………………………………………………….. ۱۳۵
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن………………… ۱۳۵
گفتار سوم:سلف …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک …………………………………………………………………… ۱۳۶
بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک ………………………………………………………
…………………………. ۱۳۷

بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ……………………………. ۱۳۸
گفتار چهارم: مرابحه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه ………………………………………………….. ۱۳۹
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ………………………….. ۱۳۹
گفتار پنجم:خرید دین ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین …………………………………………… ۱۴۰
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن ……………………… ۱۴۰
مبحث سوم:عقود تعهدی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱
گفتار اول جعاله ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک …………………………. ۱۴۲
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن …………………………….. ۱۴۲
گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
بند دوم : مکانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ……………………………………………………………….. ۱۴۴
بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک …………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( به منظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *