دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ارزش های اخلاقی

چکیده

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

به کوشش
ساراکیانی

برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظامهای حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد میکند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر میگیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسبزنی های گسترده را فراهم و توسعهی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخلهی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزهپوشی و سایررویکردهای غیرکیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهتگیری در مقابله با پدیدهی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزهپوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند.

واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسبزنی، بازسازگاری مجرم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
مبحث اول: نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی ۶
مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی ۱۰
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن ۱۰
گفتار دوم: عدم افشای جرم ۱۱
گفتار سوم: توبه ۱۲
مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن ۱۵
گفتار اول: بزه‌پوشی ۱۵
گفتار دوم: منع تجسس و برچسبزنی ۱۶
گفتار سوم: عفو ۱۷
گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین ۱۸
گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم ۲۱
مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزه‌پوشی ۲۲
گفتار اول: تعریف لغوی ۲۲
بند اول:پرده‌پوشی و تغافل ۲۳
بند دوم:بزه‌پوشی ۲۴
گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزه‌پوشی ۲۴

فصل دوم: مبانی بزه‌پوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی ۲۷
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی ۲۷
بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی ۲۷

عنوان صفحه

بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی ۲۸
بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت ۳۰
گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی ۳۱
گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی ۳۵
بند اول: تعریف رفتارها و مجازات‌های تحقیرکننده ۳۵
بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی ۳۶
مبحث دوم: ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی ۳۹
گفتار اول: تعریف اخلاق ۴۰
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق ۴۱
بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق ۴۱
بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق ۴۴
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش های اخلاقی ۴۶
بند اول:دلایل موافقان ۴۶
بند دوم:دلایل مخالفان ۴۹
مبحث سوم: کیفرزدایی ۵۴
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی ۵۵
بند اول:تعریف ۵۶
بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی ۵۷
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام ۵۸

فصل سوم: گستره شمول سیاست بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس ۶۴
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس ۶۴
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ۶۸
مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم ۶۹
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده ۷۰
گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده ۷۲
بند اول:بزه‌دیده ۷۲
بند دوم:خسارت ۷۳
بند سوم:رضایت ۷۵
عنوان صفحه

گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن ۷۶
بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده ۷۷
بند دوم:آثار جرم‌شناختی جرایم بدون بزه‌دیده ۷۸
مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی ۸۰
گفتار اول:پیشینه ی بزهکاران اتفاقی ۸۱
گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی ۸۲
گفتار سوم:شمول سیاست بزه‌پوشی بر بزهکاران اتفاقی ۸۵
مبحث چهارم: محدودیت‌های بزه‌پوشی ۸۷
گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی ۸۸
گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده ۹۱
گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه ۹۴
بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی ۹۵
بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران ۹۶

فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزه‌پوشی
مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسب‌زنی ۱۰۱
گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه ۱۰۲
بند اول:آثار برچسب‌زنی غیر رسمی ۱۰۲
بند دوم:آثار برچسب‌زنی رسمی ۱۰۵
گفتار دوم:فرایند شکل‌گیری ح
رفه مجرمانه ۱۱۰
مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر ۱۱۶
گفتار اول:نظریه‌ی پنجره‌های شکسته ۱۱۶
گفتار دوم:سیاست تسامح صفر ۱۱۷
گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر ۱۲۰
مبحث سوم:بزه‌پوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ۱۲۳
گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه ۱۲۴

بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم ۱۲۴
بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرایند
جرم‌زایی ۱۲۶
بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ۱۲۸
عنوان صفحه

گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا ۱۳۰
بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی ۱۳۰
بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی ۱۳۲
گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی ۱۳۵

فصل پنجم: آثار بزه‌پوشی
مبحث اول:افزایش رقم سیاه ۱۳۹
گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی ۱۴۰
گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی ۱۴۲
بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین ۱۴۲
الف :تبهکاری ظاهری ۱۴۲
ب:تبهکاری قضایی یا قانونی ۱۴۳
ج:بزهکاری واقعی ۱۴۴
بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف ۱۴۴
گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن ۱۴۵
گفتار چهارم:تاثیر بزه‌پوشی بر رقم سیاه ۱۴۷
بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزه‌پوشی و رقم سیاه ۱۴۸

بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه ۱۴۹
مبحث دوم:بزه‌پوشی رویکردی در راستای قاعدهی حرمت تنفیر از دین ۱۵۱
گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده ۱۵۲
گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها ۱۵۴
گفتار سوم:کارکرد مثبت بزه‌پوشی در راستای اجرای این قاعده ۱۵۶
مبحث سوم:تاثیر بزه‌پوشی در تحقق حس شرم ۱۵۷
گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی ۱۵۸
گفتار دوم:انواع حس شرم ۱۵۹
گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر) ۱۶۱
گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده ۱۶۲
مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ۱۶۵
گفتار اول:مفهوم تجری ۱۶۵
گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی ۱۶۶
عنوان صفحه

گفتار سوم:بزه‌پوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ۱۶۸

نتیجه گیری ۱۷۰
پیشنهادات ۱۷۷

فهرست منابع
منابع فارسی ۱۷۹
منابع عربی ۱۸۴
منابع انگلیسی ۱۹۰

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزهپوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرمشناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.
۱٫ بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکردها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
۲٫سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
۳٫آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟

پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزهی بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال ۱۳۷۸ توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال ۱۳۸۱ توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.
همچنین پ
ایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.
لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.
با این حال در پایان نامهی حاضر به بررسی جرمشناختی سیاست بزهپوشی پرداخته می‌شود، که در موارد مذکور به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.

هدف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.
جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.

ضرورت پژوهش
با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *