منبع مقاله درمورد آزادی قراردادها

…………………………………….۴۶
۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۱-۳-۳- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۱-۳-۴- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۱-۴- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۱-۴-۱- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۱-۴-۲- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۱-۴-۳- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..۵۲
۱-۴-۴- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۴-۴-۱- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۴-۴-۲- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۱-۴-۴-۳- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۱-۴-۴-۴- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۴-۴-۴-۱- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۱-۴-۴-۴-۲- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۱-۴-۴-۴-۳- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۱-۴-۴-۴-۴- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۱-۴-۴-۵- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۱-۴-۵- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۱-۴-۶- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۱-۴-۷- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۱-۴-۸- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….۶۳
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………۶۵
۲-۱- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۱-۱- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۱-۲- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۱-۲-۱- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۱-۲-۱-۱- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….۶۹
۲-۱-۲-۱-۲- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۱-۲-۲- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۱-۲-۳- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۱-۲-۴- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۲-۱-۳- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۱-۳-۱- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۱-۳-۲- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۱-۳-۲-۱- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….۷۵
۲-۱-۳-۲-۱-۱- عدم شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۱-۳-۲-۱-۲- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۲-۱-۳-۲-۲- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۱-۳-۲-۲-۱- شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۱-۳-۲-۲-۲- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….۸۰
۲-۲- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۲-۱- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۲-۲-۲- مفهوم اصطلاحی ………………………………………………….
………………………………………………………………………………..۸۳
۲-۲-۳- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………….
………………………………………………۸۷
۲-۲-۴- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۲-۵- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۲-۲-۶- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۲-۲-۷- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۲-۲-۸- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۲-۲-۹- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۲-۲-۹-۱- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۲-۲-۹-۲- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۲-۲-۹-۳- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۲-۲-۹-۴- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۲-۱۰- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲-۲-۱۰-۱- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۲-۲-۱۰-۲- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۲-۲-۱۰-۳- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۲-۲-۱۰-۳-۱- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۲-۲-۱۰-۳-۲- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۲-۲-۱۱- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۲-۲-۱۱-۱- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۲-۲-۱۱-۲- در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۲-۲-۱۱-۳- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۲-۲-۱۲- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۲-۳- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۲-۳-۱- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۲-۳-۲- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
۲-۴- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۲-۴-۱- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۲-۴-۱-۱- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
۲-۴-۱-۱-۱- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..۱۱۹

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۴-۱-۱-۲- حاکمیت اراده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *