مقاله رایگان درمورد تحلیل محتوایی

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .
۲-۱) اهمیت و ضرورت موضوع
بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین المللی قوانین و مقررات متعددی از جمله اعلامیه ی استکهلم، اعلامیه ریو، منشور جهانی طبیعت و … وضع و تصویب گشته است که به خوبی نمایانگر جایگاه حمایت بین المللی از محیط زیست می باشد.
هوا یکی از عناصر بسیار ضروری برای زیستن بر روی این کره ی خاکی است، به گونه ای که بدون آن امکان حیات از هر یک از موجودات سلب خواهد شد، لذا حفظ کیفیت آن امری ضروری است. رشد تکنولوژی و شهر نشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلایندها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامت عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را مبنی بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا وتخریب محیط زیست برانگیخت. بنابراین برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از هرگونه آلودگی برای هر یک از شهروندان جزئی از حقوق شهروندی به شمار می آید.
آلوده نمودن هوا و به نوعی آلوده شدن آن از طریق ریزگردها و سایر آلاینده های صنعتی و نبود کنترل و نظارت جدی بر آن نقض حقوق شهروندی تلقی می شود . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز امروزه پدیده های مرتبط با آلودگی هوا از جمله آلاینده های صنعتی و بویژه ریزگردها به عنوان چالش مهم به شمار می آید به گونه ای که مسئله حیات بشری را در ایران که به عنوان مهمترین حق بشری به شمار می آید در معرض تهدید مستقیم و جدی قرار داده است . حق حیات که با موضوع هوای پاک ارتباط مستقیمی دارد مهمترین حق بشری است؛ چرا که تا زمانی که انسان از حق حیات برخوردار نباشد به نوعی امکان و ظرفیت و قابلیت استفاده از سایر حقوق بشری را نیز نخواهد داشت. از این رو و با عنایت به مسائل پیش گفته اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در خصوص هوای پاک و چارچوب حقوقی مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه با عنایت به ارتباط مستقیم موضوع پژوهش با جان و حیات بشری و نیز شکل گیری مسائل نوظهور مرتبط با آلودگی هوا یعنی پدیده ریزگردها بیش از پیش احساس می گردد .
۳-۱) تحدید قلمرو تحقیق
تحقیق حاضر در چارچوب و محدوده خاص انجام می گیرد؛ به گونه ای که دو موضوع مهم در این خصوص در تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد اولین موضوع مهم و قابل بررسی در این خصوص؛ مسئله تبیین مفهوم و عناصر و شاخصه های هوای پاک با عنایت به قوانین و مقررات متعدد بین المللی و داخلی است. دومین موضوع در این چارچوب مسئولیت و چارچوب حقوقی وظایف و تکالیف دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی، قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی و حقوق بشری و قوانین و مقررات موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .
۴-۱) اهداف تحقیق
تحقیق حاضر دارای اهدافی مشخص و روشن است که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می نماییم .
تبیین مفهوم ، مبانی و شاخصه های هوای پاک.
بررسی و ارزیابی و مداقه در چارچوب مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام آن به ایجاد هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم بشری.
تحلیل و ارزیابی و بررسی نسبت میان هوای پاک و حقوق شهروندی.
تحلیل محتوایی چالش ها، موانع و در عین حال ارائه راهکارهای لازم در خصوص موضوع هوای پاک در بستر اجرایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران.
بررسی مهمترین و برجسته ترین و در عین حال شاخص ترین قوانین، مقررات و معاهدات مرتبط با آلودگی هوا، هوای پاک و تبیین جایگاه آنها در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران و در نهایت…
۶- ارائه مدلی جدید از ساز و کارهای لازم از سوی دولتها جهت تحقق و الزام در تأمین هوای سالم به عنوان یک تعهد بین المللی و منشور حقوق شهروندی و لزوم ارائه پیشنهادات لازم در خصوص بازنگری در قوانین و مقررات موضوعه داخلی .
۵-۱ ) نوآوری تحقیق
تحقیق حاضر دارای نوآوری هایی به شرح ذیل می باشد :
تبیین نس
بت
بین حقوق شهروندی حق بر هوای پاک در نظام جمهوری اسلامی ایران .
بررسی و ارزیابی و تحلیل موضوعات نوظهور مرتبط با آلودگی هوا همچون پدیده ریزگردها و تحلیل چارچوب مسئولیت بین الملل و داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع آلودگی های مزبور.
استفاده از آخرین قوانین و مقررات موضوعه داخلی و در عین حال ارائه مکانیسم ها و رویه های اجرایی و عملی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزه با پدیده شوم آلودگی هوا و ایجاد بستر ها و مکانیسم ها و راه های مناسب تضمین و ایجاد هوای پاک.

استفاده از تجارب موفق در کشورهای پیشرفته غربی و ارائه الگویی مناسب در خصوص هوای پاک در نظام قانونگذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران .
۶-۱) سئوال های تحقیق
تحقیق حاضر دارای یک سئوال اصلی و دو سئوال فرعی می باشد ابتدا سئوال اصلی تحقیق حاضر را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم .
الف – سئوال اصلی :
۱-)جایگاه حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق مهم شهروندی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران چگونه است ؟ اما سئوال های فرعی نیز به قرار ذیل می باشد:
ب- سئوال های فرعی :
۱-) مفهوم حق بر هوای پاک چیست ؟
۲-) جایگاه حق بر هوای پاک در حقوق شهروندی به چه صورت است ؟
۷-۱) فرضیه های تحقیق
پس از بیان سئوال های تحقیق هم اکنون به بیان، بررسی و ارزیابی فرضیه های تحقیق حاضر می پردازیم :
تحقیق حاضر همچون سئوال های پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که عبارتند از : الف)- فرضیه اصلی : با وجود قوانین و مقررات موضوعه متعدد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تضمین و شناسایی حق بر هوای پاک و مبارزه با آلودگی هوا ؛ اما در عمل و رویه اجرایی مشکلات و چالش های متعددی وجود دارد.
ب)- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از ۱- براساس این حق، هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن می باشند.۲- مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان در تحت تابعیت دولت و حکومت معینی را حقوق شهروندی می گویند .
۸-۱ ) پیشینه تحقیق
تحقیق حاضر دارای پیشینه ی چندانی نبوده و به نوعی یکی از جدیدترین و اولین کارها در خصوص هوای پاک و الزام دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. هر چند کتاب هایی همچون حقوق محیط زیست در ایران نوشته مصطفی تقی زاده انصاری، نشر سمت، تهران ۱۳۷۴؛ و کتاب حقوق کیفری محیط زیست نوشته مصطفی تقی زاده انصاری نشر قومس، تهران، ۱۳۷۶ ؛ و کتاب محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن، نوشته غلامعلی، بنان، انتشارات انجمن ملی حفاظت از منابع طبیعی و محیط انسانی تهران، ۱۳۵۱و کتاب صنایع مدنی و آلودگی محیط ، نوشته محمد جواد، جنیدی از انتشارات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تهران، ۱۳۵۲؛ و کتاب حقوق بین الملل محیط زیست، نوشته سید فضل الله، نشر میزان،تهران ، ۱۳۸۰ ؛ و کتاب آموزش بین المللی محیط زیست، ترجمه ی فیروزه، برومند، از انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران ۱۳۷۰؛ و کتاب کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو به نوشته احمد لواسانی، از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۷۲؛ و کتاب فرهنگ جامع محیط زیست، نوشته جعفر نوری، از انتشارات بیتا،تهران ۱۳۷۲؛ و کتاب محیط زیست، نوشته ژاک ورنیه، ترجمه ی صمدی؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،تهران، ۱۳۷۳، و کتاب آلودگی هوا، یاتان لویی جی، ترجمه ی سیاوش آگاه، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،۱۳۵۶، و کتاب حقوق حفاظت از هوا ؛ نوشته محسن عبداللهی، علی مشهدی، مسعود فریادی، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۱ ، و کتاب ترمینولوژی حقوق محیط زیست نوشته علی مشهدی، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۹؛ و پایان نامه هایی همچون بررسی ایجاد حقوقی پدیده ریزگردبا توجه به تعهدات بین المللی مربوطه به بیابان زدایی، نوشته مژگان رضوانی خلیل آباد؛ پایان نامه کارشناسی ارشد (پایان نامه حقوق محیط زیست) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران،۱۳۹۲، و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از خسارات زیست محیطی در حقوق موضوعه ایران نوشته هادی سلیمی، دانشکده حقوق دانشگاه محیط زیست تهران، ۱۳۹۲ و پایان نامه تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر، نوشته رامین رضایی ، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۹،و پایان نامه مسئویت دولت ها برای تغییرات آب و هوایی، نوشته ترانه مالک پایان نامه کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ۱۳۸۹ و پایان نامه بررسی ضمانت های حقوقی مقابله با آلودگی هوا در حقوق محیط زیست ایران و فرانسه، نوشته علی مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۶ ، و … وجود دارند اما با عنایت به منابع مذکور تفاوت های کارهای انجام شده با پایان نامه حاضر به شرح ذیل می باشد:
اولاً موضوع حق بر هوای پاک و بررسی مبانی و الزامات آن هر چند تا حدودی در منابع مذکور مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است اما در عین حال بررسی و تحلیل محتوایی حق مذکور و بررسی نسبت آن با حقوق شهروندی برای نخستین بار در این تحقیق صورت می گیرد.

ثانیاً بررسی آخرین تحولات و قانونگذاری های انجام شده در خصوص حق بر هوای پاک برای نخستین بار در تحقیق حاضر انجام می گیرد.
ثالثاً در هیچکدام از کارهای انجام شده به صورت معین و مشخص و با عنوان دقیق حق بر هوای پاک تحقیقی صورت نگرفته است .
۹-۱ ) نقد پیشینه تحقیق
اما در خصوص نقد پیشینه تحقیق حاضر بایستی گفت ، تحقیق حاضر از چند جهت ضعف ها و نکات منفی کارهای انجام شده در خصوص موضوع پژوهش را ندارد. یکی از ایرادات و چالش های مرتبط با کارهای انجام شده در چارچوب حق بر هوای پاک ؛ نبود نگرش جامع، یکپارچه و منسجم در خصوص حق مهم مرتبط با هوای پاک می باشد. از سوی دیگر در کارهایی که تاکنون انجام شده صرفاً کار مصداقی در خصوص حق بر هوای پاک انجام شده است این درحالی است که به صورت جامع، اندیشه حق بر هوای پاک مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. از طرف دیگر بایستی گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حق بر هوای پاک با عنایت به نظام حقوق داخلی تا کنون مورد بررسی و تحلیل انجام نگرفته است .
۱۰-۱ ) شیوه جمع آوری مطالب
شیوه جمع آوری مطلب حاضر ترکیبی از شیوه کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. در این راستا از جدید ترین کتاب های مرتبط با موضوع پژوهش استفاده خواهد شد ؛ همچنین استفاده و بهره مندی از مقالات اعم از داخلی و خارجی بخش دیگر از منابع مورد استفاده خواهد بود. استفاده از منابع اینترنتی و تحقیقات میدانی بویژه مصاحبه نیزمورد عنایت قرار گرفته است .
۱۱-۱ ) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد . در این چارچوب پس از توصیف مفاهیم مهمی همچون حق بر محیط زیست، حق بر هوای پاک ، حقوق شهروندی ، محیط زیست و … به تحلیل محتوایی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات و تضمینات داخلی و بین المللی آن در ارتباط با حق بر هوای پاک می پردازیم . به عبارت دیگر در تحقیق و پژوهش حاضر توصیف مفاهیم و مبانی مهم و مرتبط با پژوهش و در عین حال تبیین جایگاه نظام حقوق داخلی در ارتباط با حق بر هوای پاک مورد توجه می باشد.
۱۲-۱ ) مشکلات و موانع تحقیق
در ارتباط با نگارش تحقیق حاضر مشکلات و موانع چندی وجود دارد که از جمله آنها می توانیم به نبود منابع مکتوب کافی در خصوص حق بر هوای پاک اشاره نماییم . از سوی دیگر پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه و نبود ضمانت اجراهای روشن و معین حقوقی در ارتباط با تضمین حق بر هوای پاک در نظام حقوقی ایران و در نهایت نبود و یا فقدان رویه ی عملی و اجرایی منسجم و یکپارچه و روشن حقوقی از دیگر موانع ، چالش ها و مشکلات تحقیق حاضر است .
۱۳-۱ ) سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل یافته است. در بخش نخست به کلیاتی از موضوع پژوهش پرداخته ایم. مطالب این بخش در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به کلیاتی از مفهوم و شاخصه های حقوق شهروندی پرداخته ایم و آنگاه در فصل دوم به مفاهیم و مبانی مرتبط با حق بر محیط زیست پرداخته و تحلیل های لازم را انجام داده ایم. آنگاه در بخش دوم و انتهایی مطالب جایگاه حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم . مطالب این بخش نیز در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به تاریخچه و تحلیل مفهومی موضوع حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آنگاه در فصل دوم و انتهایی از بخش دوم مطالب به ضمانت اجرای حق بر هوای پاک و مسئولیت مدنی دولت اشاره ای خواهیم نمود .
بخش نخست : کلیات

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی
فصل دوم: حق برمحیط زیست سالم
در این بخش به کلیاتی از موضوع پژوهش حاضر می پردازیم . قبل از ورود به بحث و موضوع ترسیم چارچوب های حقوقی و مسئولیت مدنی و الزام دولت ها به تأمین شرایط مرتبط با هوای پاک بایستی کلیات دو موضوع بسیار مهم که موضوع تحقیق در راستا و چارچوب آنها مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد ، انجام شود. یکی از موضوعات مهم که در کلیات مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد موضوع حقوق شهروندی است و موضوع دیگر مفهوم ، ماهیت و مبانی و شاخصه های حق بر محیط زیست سالم می باشد. در این خصوص ذکر این نکته لازم و ضروری است که زمانی می توانیم موضوع اصلی پژوهش را به خوبی تبیین نماییم که کلیات مهم و بنیادی از مقوله حقوق شهروندی و حق بر محیط زیست سالم ارائه بدهیم ؛ چرا که حق بر هوای پاک به نوعی یکی از حقوق شهروندی مسلم در هر جامعه ای است که بایستی به نحوی شایسته و بایسته از سوی دولتها تضمین گردد. از سوی دیگر حق بر هوای پاک بخشی از مفهوم وسیع تر و گسترده تری تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم است. حق بر محیط زیست سالم خود مفهوم عام تری می باشد به طوری که حق بر هوای پاک بخشی از مفهوم حق بر محیط زیست سالم است که در ادامه به طور مبسوط به هر یک از مفاهیم مذکور خواهیم پرداخت .
فصل اول
جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی
در این فصل به بررسی و ارزیابی جایگاه حقوق شهروندی در چارچوب اندیشه و نظام حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *