نتایج حاصل از آزمون تی

 

تقدیم به
رهپویان دانش و سرافرازان میهن اسلامی و تقدیم به رهپویان طریق وصل، شهدای گرانقدری که جان خود را نثار میهن و ارزش های اسلامی نمودند.
سپاسگزاری
اکنون که به فضل و یاری خدای سبحان برگ زرینی از دفتر زندگیم رقم خورده و کریم بی منت مرا یاری نموده تا با توشهای از سفرهی بی دریغ الهی به استناد آیه ۱۶ از سوره مجادله قرآن کریم آیه (والذین اوتوالعلم درجات) مرتبه علمی کسب نمایم بر خود فرض دانسته مراتب سپاسگزاری خویش را از همه کسانی که یاری گر این جانب در این طریق نورانی بودهاند ابراز دارم.
سپاس فراوان خود را به استاد ارزشمند و گرانمایهام جناب آقای دکتر جعفر ترکزاده تقدیم میدارم، که با درایت، علم و ایمان و نهایت صبر و حوصله در تمام مراحل مختلف رهنمودهای ارزندهای برای تدوین رسالهی حاضر ارائه نمودند و همیشه راهنما و هدایتگری دلسوز در دستیابی به دانش نوین مدیریتی برایم بودهاند و انگیزه ادامه تحصیل و پیشرفت را در من زنده نمودند. به حق شیوهی نوین تدریس و معلمی در علم آموزی را مدیون ایشان هستم. آرزوی سعادت، سلامتی و کسب جایگاه های بالای علمی و اجتماعی برایشان آرزومندم.
قدردان زحمات استاد مشاور عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر رحمت اله مرزوقی که الگوی بارزی از علم و اخلاق برایم بوده و افتخار شاگردی در محضرشان را داشتم هستم. توفیق ایشان در خدمت به جامعه علمی و دانشگاهی، سلامتی و موفقیت و طول عمر با عزت برایشان از درگاه خدای سبحان خواستارم. همچنین قدردان زحمات سرکار خانم دکتر راضیه شیخالاسلامی که در فرایند انجام این رساله مشاوره های ارزشمندشان چراغ راه انجام این پژوهش بودند می باشم.
در پایان از همکاری صمیمانه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج به ویژه همکاری صمیمانه معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر عوض پور که نهایت همکاری را در گردآوری داده های این تحقیق مبذول داشتهاند سپاسگزاری مینمایم. موفقیت روز افزون عزیزان را از درگاه احدیت آرزو دارم.
چکیده
بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفهای اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج
به کوشش
علیرضا فرخنده زاده
هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج بود. جامعه تحقیق شامل ۱۶۰ نفر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بود، که با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، ۱۱۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس اندازه گیری نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، ۱۳۹۰)، مقیاس عدالت سازمانی (مورمان و نیهوف، ۱۹۹۳) و مقیاس خودکارآمدی حرفه ای (ریگس و همکاران، ۱۹۹۴) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و جمع‌ آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار بازدارنده، نوع ساختار غالب دانشگاه یاسوج می باشد. نتیجه آزمون تی تکنمونهای مشخص نمود که میانگینهای انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) به اضافه میانگین عدالت سازمانی و میانگین احساس خودکار آمدی حرفهای اساتید کمتر از حداقل سطح کفایت (Q1) می باشد. محاسبات انجام شده با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که نوع ساختار دانشگاه، دارای رابطه معنیداری با عدالت سازمانی و احساس خودکارآمدی حرفهای اساتید است. بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با واسطه نوع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفهای اساتید با بهره گرفتن از مدل معادلهی ساختاری، نشان داد که احساس خودکارآمدی حرفهای اساتید از طریق متغیرهای نوع ساختار سازمانی (تواناساز و بازدارنده) با واسطه نوع عدالت سازمانی (رویهای، مراودهای و توزیعی) با یکدیگر، پیشبینی میشود. بین ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودکارآمدی حرفهای اساتید رابطه مثبت و معناداری (۰۱/۰≥ P و ۴۸/۰ = β) وجود دارد. همچنین بین عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفهای اساتید (۰۱/۰≥ P و ۵۲/۰= β) نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: ساختار سازمانی، عدالت سازمانی، خودکارآمدی حرفه ای، اعضای هیأت علمی، دانشگاه.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش