دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی، تعاریف اصطلاحات و واژه ها، ابزار گرد آوری اطلاعات

 

سپاسگزاری
با توجه به حدیث نبوی من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق لازم می دانم از استادان گرامیم بالاخص استادان بزرگوار و سروران معظم جناب آقایان دکتر- طاهری – احمدی – صالحی – سیدی – شایان جهرمی که الفبای تحقیق را به اینجانب آموختند تشکر و قدردانی نموده و مراتب سپاس قلبی خود را اعلام نموده و موفقیت تمامی آنها را از خداوند متعال خواهان و خواستاریم.
چکیده
هدف از تحقیق حاضربررسی تأثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت بود.. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی مدیران، دبیران و دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرودشت در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ شامل۶۰ نفر مدیر ، ۵۰۰ نفر دبیر و ۸۰۰۰ دانش آموز که از بین آنها نمونه ای به تعداد ۱۸ مدیر،۱۵۰ دبیر و۲۰۰ دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه سنجش عملکرد رفتاری و آموزشی بود .برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار توصیفی (‌ محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون تیتست و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد.
.- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد تحصیلی(آموزشی) دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد تحصیلی نسبتا زیاد بود. همچنین از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان نسبتا زیاد بود. همچنین بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد آموزشی و رفتاری دانش آموزان تفاوت معناداری وجود نداشت.
کلید واژه ها: تعطیلات، عملکرد آموزشی ، عملکرد رفتاری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مساله ۲
۳-۱- اهمیت و ضرورت ۳
۴-۱- هدف کلی ۶
۵-۱- اهداف جزئی ۶
۶-۱- فرضیه های تحقیق ۷
۷-۱- تعاریف اصطلاحات و واژه ها ۸
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- اوقات فراغت ۱۲
۲-۲-۱- دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی ۱۴
۲-۳- استراحت ۱۵
۲-۳-۱- تمایل به خواب ۱۶