آزمون تحلیل واریانس فریدمن، نتیجه گیری و پیشنهادات، روایی وپایایی پرسشنامه

 

…………………………………..۵۷
۸-۳- روش های جمع‌ آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۹-۳-روایی وپایایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۱۰-۳- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..۶۱
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۱-۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۴- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۱-۲-۴- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۲-۴-میزان سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۲-۴-جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴- ۲ – ۴ – میزان سابقه خدمتی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۵-۲-۴- نوع شرکت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۳ – ۴- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۱- ۳- ۴- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۳-۴- فرضیه فرعی اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۳-۴- فرضیه فرعی دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۴-۳-۴- فرضیه فرعی سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۵-۳-۴- آزمون تحلیل واریانس فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….۷۵
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………۷۷