آزمون تحلیل واریانس فریدمن، نتیجه گیری و پیشنهادات، روایی وپایایی پرسشنامه


 

…………………………………..57
8-3- روشهای جمع‌آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………57
9-3-روایی وپایایی پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………….59
10-3- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..61
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..62
1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
2-4- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
1-2-4- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-2-4-میزان سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-2-4-جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
4- 2 – 4 – میزان سابقه خدمتی……………………………………………………………………………………………………………………….67
5-2-4- نوع شرکت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………68
3 – 4- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………71
1- 3- 4- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………………..71
2-3-4- فرضیه فرعی اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………72
3-3-4- فرضیه فرعی دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..73
4-3-4- فرضیه فرعی سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..74
5-3-4- آزمون تحلیل واریانس فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….75
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………77