اهداف و کاربردهای تحقیق، سابقه و ضرورت تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی

 

1: آیا جهانگردی و جرم میتوانند ارتباط داشته باشند .اگر جواب مثبت است این ارتباط تا چه حد است؟
فرضیه تحقیق:
جهانگردی میتواند بر ارزشها و هنجارهای فرد اثر گذارد به نحوی که به تغییر و تبدیل شان بینجامد.
سابقه و ضرورت تحقیق:
دغدغه ذهنی نگارنده این است که جای چنین تحقیقی در میان پژوهش های به عمل آمده تقریباً خالی است. و تا کنون به جهانگردی و جرم از این زاویه ، نگاه نشده است . بنابر این ، هدف آن است تا به دقت به این موضوع پرداخته شود و جزئیات موضوع از جغرافیای فرهنگی گرفته تا تغییر و دگرگونی شاخصه های مختلف آن (شاخصه های فرهنگی)تبیین گردد. باشد که به اصل موضوع برسیم و پیام خود را بر خوانندگان آشکارا برسانیم.
اهداف و کاربردهای تحقیق:
هدف ، تبیین رویکرد عِلّی- معلولی تاثیر جهانگردی (به عنوان پدیده ای انسانی- اجتماعی) بر بزهکاری است. در راستای تعقیب این هدف ،توجّه موسسات آموزشی از مدرسه تا دانشگاه به انسان حاضر در این عصر و زمانه را لحاظ کرده ایم . دیگر آنکه جلب توجه رسانهها برای تقویت هنجارهای اصولی انسان بسیار پر اهمیت است و می تواند آدمی را در برابر مقولهای به نام سفر از نا هنجاری ها باز دارد. زیرا سفر فرایند عظیمی است که به سامان رسانیدن آن همتی بلند را می طلبد .
پرّ و بال مرغ جان ها همت است نطفه ی جان جهان ها همت است
طرح تحقیق:
با توجه به پرسش های تحقیقی، نوشته ی حاضر در دو فصل جداگانه تدوین شده است تا هر فصلی عهده دار پاسخ گویی به یکی از پرسش ها و نقد و بررسی فرضیههای مربوط به آن باشد. در فصل اول جهانگردی و تاثیرات آن بر وقوع جرم بررسی میشود. ابتدا معنی جهانگرد و بعد تعریف جرم را تبیین میکنیم و بعد ازآن ارتباط این دو مقوله مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل تلاش بر آن است که زمینههای پیوند دهنده جرم و جهانگردی بررسی شود و علت سفر و جهانگردی انسان ها بررسی گردد. از سویی دیگر وضعیت رسانههای غربی و اساساً قدرت اثر گذاری آنها در جذب توریست و القاء هنجارها و ارزشهای آنهانیز به عنوان عامل مهمی در سفر ایرانیان به نقاط مختلف جهان مورد توجه قرار گیرد.
در فصل دوم به جرایمی میپردازیم که در قالب جهانگردی صورت میگیردو مجرم از جهانگردی به عنوان یک ابزار، بهره میبرد تا به مقصود نهایی خود نایل آید.
سپاسگزاری و قدر دانی:
همّتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
جای آن دارد تا در راستای پیدایی این پژوهش از هدایت های دلسوزانه ی استاد راهنما ، جناب آقای دکتر فرح بخش که فرزانگی و فرهیختگی قرین جوانی شان گردیده و همچنین استاد مشاور ، جناب اقای دکتر خسرو شاهی ، مدیر گروه حقوق جزای دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نراق ،که بهره های فراوانی از وجود نازنینشان برده ام سپاسگذاری کنم و از ویراستار این اثر ،پدرم آقای دکتر محمود صادقی زاده که بر دستشان بوسه می زنم نیز قدردانی نمایم .
چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دولت که خدمتی به از این بر نیامد از دستم
فصل اول:
بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم
مقدّمه:
در این فصل ، ابتدا جهانگردی و ابعاد جرم را می شناسیم. سپس حلقه ی ارتباط میان دو پدیده جرم و سفر را نشان خواهیم داد. موضوعی که در ادامه بررسی خواهد شد این است که سفر برانسان چه تاثیراتی می تواند داشته باشد. اساساً در این فصل ، سفر و تاثیرات مثبت و منفی آن به عنوان یک عامل مهم اجتماعی بر انسان بررسی شده است. همچنین از جمله مباحثی که در طول این فصل انجام شده بررسی این مقوله است، که چرا سفر روی میدهد. و اگر روی داد چه تاثیراتی میتواند بر انسان داشته باشد در این رهگذر حتی رابطه سن و سفر نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از این جرایم ناشی از جهانگردی بررسی شده است. به بیان دیگر در پی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که سفر چه تبعات منفی می تواند داشته باشد و این تبعات چگونه ممکن است تبدیل به جرم گردد.