مبانی نظری سرمایه اجتماعی، مدل سرمایه اجتماعی استون، مدل کیفی سرمایه اجتماعی

 

……………………………… ۱۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲- ۱) بخش اول – سرمایه اجتماعی
۲- ۱- ۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲- ۱- ۲) تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲- ۱- ۳) مفهوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲- ۱- ۴) مبانی نظری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲- ۱- ۴- ۱) تئوری پیوند ضعیف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲- ۱- ۴- ۲) تئوری شکاف ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲- ۱- ۴- ۳) تئوری منابع اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲- ۱- ۴- ۴) مدل کیفی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲- ۱- ۴- ۵) مدل CLRLA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2- 1- 4- 6) مدل SCAT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲- ۱- ۴- ۸) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲- ۱- ۴- ۹) مدل سرمایه اجتماعی استون …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲- ۱- ۴- ۱۰) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران ………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲- ۱- ۴- ۱۱) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترک و اعتبار مشترک ( شهرت مشترک ) ویدمن و همکاران ……………….. ۳۳
۲- ۱- ۴- ۱۲) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴