۳-۱-۳- اثر اثباتی بارنامه دریایی درΤ حقوق آمریکا حقوق آمریکا از یک سو از رویه قضائی «کامن لا» در خصوص Read More

۳-۱-۳- اثر اثباتی بارنامه دریایی درΤ حقوق آمریکا حقوق آمریکا از یک سو از رویه قضائی «کامن لا» در خصوص Read More

بر اساس اصول مسئولیت مدنی، اثبات ضرر به عهده متضرر می باشد و اوست که در این میان، مدعی ایراد Read More

بر اساس اصول مسئولیت مدنی، اثبات ضرر به عهده متضرر می باشد و اوست که در این میان، مدعی ایراد Read More

گفتار اول: منابع و اصول موجود در زمینه حقوق بشر: این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال Read More

گفتار اول: منابع و اصول موجود در زمینه حقوق بشر: این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال Read More

در اینجا رابطه اصول حقوق بشر دوستانه و اصول مشترک حقوقی ملت های متمدن و اصول فرعی و جزئی ناشی Read More

در اینجا رابطه اصول حقوق بشر دوستانه و اصول مشترک حقوقی ملت های متمدن و اصول فرعی و جزئی ناشی Read More

۲-۵-۱- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین در این حالت در بارنامه دریایی اسم شخص خاص که می تواند Read More

۲-۵-۱- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین در این حالت در بارنامه دریایی اسم شخص خاص که می تواند Read More

اهمیت سند در بررسی اوصاف بارنامه دریایی به تعریف «بارنامه دریایی» بازمی‌گردد.سندی که به موجب آن قرارداد منعقد و کالا Read More

اهمیت سند در بررسی اوصاف بارنامه دریایی به تعریف «بارنامه دریایی» بازمی‌گردد.سندی که به موجب آن قرارداد منعقد و کالا Read More

بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد بارنامه دریایی نمایان گر موافقت نامه ای بین فرستنده و متصدی حمل و بیان Read More

بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد بارنامه دریایی نمایان گر موافقت نامه ای بین فرستنده و متصدی حمل و بیان Read More

     قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد یا ایجاب[۱] و قبول[۲] حاصل می گردد . پیشنهاد و قبول دو رکن Read More

     قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد یا ایجاب[۱] و قبول[۲] حاصل می گردد . پیشنهاد و قبول دو رکن Read More

سیستم های حقوقی ملی و عهدنامه  و قراردادهای بین المللی بند سوم: روش پذیرفته شده جدید در سیستم های حقوقی Read More

سیستم های حقوقی ملی و عهدنامه  و قراردادهای بین المللی بند سوم: روش پذیرفته شده جدید در سیستم های حقوقی Read More