دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۳۰

سکاران، اوما(۱۳۸۱)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی، محمد شیرازی، تهران: موسسه عالی آموزش

دسته‌بندی نشده

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران مطالعه موردی اداره بیمه ایران استان اردبیل- قسمت ۴۹

۴- همیشه به موقع سرکار می آیم.۵- سعی میکنم محیط کاری ا م را همیشه

دسته‌بندی نشده

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۲۶

۵۸- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹)۵۹- لطفی زاده،اسدالله، ضمان

دسته‌بندی نشده

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۲۴

– زین‌الدین‌بن‌علی العاملی (الشهید الثانی)، مسالک‌الافهام، قم – إیران، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۹ هـ. ق، ج

دسته‌بندی نشده

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۳

از نظر گیبسون[۳۷] (۲۰۰۳) ساختن گرایی یک نظریه و به عبارتی رساتر یک دیدگاه یادگیری است