مهریه در قرآن و اهل سنت -نظریات و دیدگاه ها

دیدگاه اهل سنت برخی از نویسندگان اهل سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به تبع آن مهر را در […]

قبول و نکول برات

قبول و نکول برات اگر مُحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات […]

قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

  دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم: ۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا […]