استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا بازاریاب ها باید استراتژی های بازاریابی فشاری با تأکید بر فروش شخصی را Read More

استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا بازاریاب ها باید استراتژی های بازاریابی فشاری با تأکید بر فروش شخصی را Read More

چالش های پیش روی مدیریت استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا چالش اصلی مدیریت بازاریابی تکنولوژی سطح بالا از اینجا نشأت Read More

چالش های پیش روی مدیریت استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا چالش اصلی مدیریت بازاریابی تکنولوژی سطح بالا از اینجا نشأت Read More

بازاریابی نوآوری ها در شرکت های با تکنولوژی سطح بالا در یک جامعه دانش محور رو به رشد، محصولات و Read More

بازاریابی نوآوری ها در شرکت های با تکنولوژی سطح بالا در یک جامعه دانش محور رو به رشد، محصولات و Read More

استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا یک پارامتر حیاتی تصمیم گیری استراتژیک، تعیین زمان ورود Read More

استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا یک پارامتر حیاتی تصمیم گیری استراتژیک، تعیین زمان ورود Read More

تعریف استراتژی استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده است که در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد به کار Read More

تعریف استراتژی استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده است که در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد به کار Read More

استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان: یک سازمان در ایجاد یک محیط کارآفرین باید از یک روند یا فراگرد پیروی نماید. Read More

استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان: یک سازمان در ایجاد یک محیط کارآفرین باید از یک روند یا فراگرد پیروی نماید. Read More

مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی: تغییرات متعددی توسط کوراتکو وهمکاران ۲۰۰۴ و همچنین کوراتکوایرلند و همکاران ۲۰۰۵ بر مدل هور نزبای Read More

مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی: تغییرات متعددی توسط کوراتکو وهمکاران ۲۰۰۴ و همچنین کوراتکوایرلند و همکاران ۲۰۰۵ بر مدل هور نزبای Read More

عوامل  موثر بر کارآفرینی در سازمان: مطالعات در مورد عوامل مؤثر بر فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان در ۲۵ سال اخیر Read More

عوامل  موثر بر کارآفرینی در سازمان: مطالعات در مورد عوامل مؤثر بر فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان در ۲۵ سال اخیر Read More

فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر: از سوی دیگر مراحل کارآفرینی سازمانی، از سازمانی به سازمان دیگر و از ایده ای Read More

فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر: از سوی دیگر مراحل کارآفرینی سازمانی، از سازمانی به سازمان دیگر و از ایده ای Read More

انواع کارآفرینی: ۲-۳۸-۱- کارآفرینی فردی که خود بر دو نوع است: الف) کارآفرینی آزاد و مستقل: حالتی که فرد، کسب Read More

انواع کارآفرینی: ۲-۳۸-۱- کارآفرینی فردی که خود بر دو نوع است: الف) کارآفرینی آزاد و مستقل: حالتی که فرد، کسب Read More