فقهی و حقوقی

مقاله ها و پایان نامه ها

نقش نظام حقوق اسلامی در ابداع و حقوق غرب

8         1-1-1-3-اقسام تعیین قانون حاکم …………………………………………………………………………………………………………… 8             1-1-1-3-1-ضابطه ذهنی……………………………………………………………………………………………………………………. 9             1-1-1-3-2-ضابطه عینی…………………………………………………………………………………………………………………….