منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، اتحادیه اروپا

تاریخی……………………………………………………………………………….۱۶۳
بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو………………………………………………۱۶۶
الف:تدابیر تقنینی………………………………………………………………………………………۱۶۶
۱٫ جرم انگاری…………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۲٫ ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………………..۱۶۹
ب:تدابیر قضایی……………………………………………………………………………………….۱۷۲
۱٫ صلاحیتها……………………………………………………………………………………………….۱۷۳
۲٫ همکاریهای قانونی……………………………………………………………………………………۱۷۷
۳٫ همکاریهای بین المللی جهت مصادره…………………………………………………………..۱۷۸
۴٫ استرداد………………………………………………………………………………………………………۱۷۹
۵٫ انتقال رسیدگیهای کیفری……………………………………………………………………………۱۸۱
۶٫ انتقال اشخاص محکوم………………………………………………………………………………..۱۸۲
ج: تدابیر پلیسی………………………………………………………………………………………..۱۸۲
۱٫ اقدامات ویژه پلیسی……………………………………………………………………………………۱۸۲
۲٫ همکاریهای بین المللی پلیسی………………………………………………………………………۱۸۵
د: تدابیر جرم شناختی……………………………………………………………………………….۱۸۷
گفتار دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۱۹۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۹۱
بند اول: تدابیر تقنینی…………………………………………………………………………………۱۹۲
بند دوم: تدابیر قضایی و پلیسی……………………………………………………………………۱۹۳
بند سوم: تدابیر اجرایی……………………………………………………………………………….۱۹۴
مبحث دوم: اسناد منطقهای…………………………………………………………………………….۱۹۴
گفتار اول: اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ……………………………………….۱۹۵
بند اول: طرح اقدام اکو……………………………………………………………………………….۱۹۵
الف: اقدامات در سطح داخلی…………………………………………………………………….۱۹۶
ب: اقدامات در سطح منطقهای……………………………………………………………………۱۹۷
بند دوم: بیانیه سمینار وزیران دادگستری اکو ۲۰۰۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۹۹
گفتار دوم: معاهدات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………۲۰۱
بند اول: معاهده همکاریهای پلیسی…………………………………………………………….۲۰۲
بند دوم: معاهده همکاریهای قضایی……………………………………………………………۲۰۲
بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی………….۲۰۳
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………….۲۰۴
بخش سوم: چالشهای فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظر حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….۲۰۷
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۲۰۸
فصل اول: تقابل مکانیسم پیشگیری از جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری…….۲۱۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………۲۱۱
مبحث اول: رویکرد سخت گیری کیفری……………………………………………………………۲۱۳
مبحث دوم: افتراقی شدن حقوق کیفری…………………………………………………………….۲۱۴
مبحث سوم: کرامت انسانی………………………………………………………………………………۲۱۶
مبحث چهارم: توسعه اختیارات مقامات…………………………………………………………..۲۱۹
مبحث پنجم: حریم خصوصی………………………………………………………………………..۲۲۲
مبحث ششم: حق بر آزادی فردی………………………………………………………………….۲۲۸
مبحث هفتم: تعلیق تعهدات حقوق بشری در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته……۲۳۲
گفتار اول: تفاوت محدودیت با تعطیلی………………………………………………………….۲۳۲
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض……………………………………………………………………۲۳۳
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر………………………………………….۲۳۴
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی………………………………………………………………۲۳۵
بند دوم: اعلام رسمی حالت فوقالعاده…………………………………………………………۲۳۶
بند سوم: تناسب پاسخ………………………………………………………………………………۲۳۶
بند چهارم: انطباق با تعهدات بین المللی دولت……………………………………………….۲۳۶
بند پنجم: تدابیر غیرتبعیضآمیز…………………………………………………………………….۲۳۶
گفتار چهارم: انطباق محدودیتها با قانون ……………………………………………………۲۳۷
گفتار پنجم: ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک…………………….۲۳۷
مبحث ششم: اعمال تبعیض………………………………………………………………………….۲۳۸
نتیج
ه گیری……………………………………………………………………………………………………۲۳۹
فصل دوم: تقابل مکانیسم کشف جرم سازمان یافته با موازین حقوق بشر………………….۲۴۰
مقدمه……………………………………………………
..
…………………………………………………….۲۴۰
مبحث اول: تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………….۲۴۱
گفتار اول: زمان تحت نظر بودن……………………………………………………………………۲۴۱
گفتار دوم: استفاده از فیشهای متعدد……………………………………………………………۲۴۲
مبحث دوم: روش های کشف جرم…………………………………………………………………۲۴۴
گفتار اول: کنترل محموله و استفاده از مخبرین ………………………………………………۲۴۵
گفتار دوم: معاملات صوری…………………………………………………………………………۲۴۹
گفتار سوم: شنود مکالمات و بازرسی مراسلات و کنترل الکترونیکی………………….۲۵۰
گفتار چهارم: تفتیش و بازرسی……………………………………………………………………..۲۵۲
گفتار پنجم: رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای…………………………………………۲۵۳
گفتار ششم: اعمال فشار برای کسب اطلاعات…………………………………………………۲۵۹
گفتار هفتم: بازداشتهای نامعین…………………………………………………………………..۲۶۲
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………۲۶۵
فصل سوم: تقابل مکانیسم دادرسی و رسیدگی قضایی به جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری………………………………………………………………………………………..۲۶۶
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۲۶۹
مبحث اول: رسیدگی به جرایم سازمان یافته؛ صلاحیت محاکم داخلی یا بین المللی؟…………………………………………………………………..۲۶۹
گفتار اول: صلاحیت تکلیفی…………………………………………………………………………۲۷۰
گفتار دوم: صلاحیت تخییری……………………………………………………………………….۲۷۱
گفتار سوم: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی…………………………………………………۲۷۲
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرایم……………………………………………………………..۲۷۵
مبحث سوم: تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت……………………………………………….۲۷۷
مبحث چهارم: دلیل پنداری گسترده………………………………………………………………..۲۸۴
مبحث پنجم: دادگاه های ویژه…………………………………………………………………………۲۸۶
مبحث ششم: غیرعلنی بودن محاکمات……………………………………………………………۲۹۰
مبحث هفتم: حق بر دسترسی به وکیل، ادله، مدارک و شهود……………………………..۲۹۱
گفتار اول: حق بر داشتن مشاور و وکیل حقوقی……………………………………………..۲۹۱
گفتار دوم: حق بر دسترسی به ادله و مدارک و اسناد دعوی………………………………۲۹۴
گفتار سوم: حق بر احضار شهود……………………………………………………………………۲۹۱
مبحث هشتم: حق بر تجدید نظر خواهی…………………………………………………………۳۰۱
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………۳۰۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *