پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت انرژی، ایران و چین، نفت و گاز، اقتصاد انرژی

……………………………………………………………………………..۹
متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
تعریف مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل اول-مبانی نظری پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
بخش اول: مبانی اقتصاد وامنیت انرژی ……………………………………………………………………………………………………….۱۳
پیوند اقتصاد و انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
تعریف امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
شاخص های اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺮژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
امنیت انرژی مبتنی بر وابستگی متقابل………………………………………………………………………………………………………..۱۶
مسائل در حال ظهور امنیت انرژی ………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-اختلالات در عرضه …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-تغییرات آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۳-امنیت انرژی و تغییر قواعد مدیدیت ……………………………………………………………………………………………………….۲۲
بخش دوم: مبانی اقتصاد سیاسی نفت…………………………………………………………………………………………………………….۲۴
ویژگی های ساختاری بازار نفت……………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۱-نوسان شدید بهای نفت در بازار……………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲  –  سلطه (یاتلاش برای اعمال سلطه)قدرت هژمون بربازار……………………………………………………………………..۲۹
۳-اهمیت استراتژیک کالای مورد مبادله در بازار……………………………………………………………………………………….۳۰
۴- ایجاد ذخایر حائل برای تنظیم بازار……………………………………………………………………………………………………….۳۱
۵-عدم تناسب توزیع جغرافیایى ذخایر و حوزه‏هاى مصرف……………………………………………………………………….۳۲
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن…………………………………………………………………………………………………………..۳۳
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
فصل دوم- روند تحولات انرژی در سطح جهان با تأکید بر وضعیت ایران و چین
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
تحولات امنیت انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹ 
وضعیت بخش انرژی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
وضعیت تولید نفت وگاز در کشور……………………………………………………………………………………………………………….۴۳
صادرات نفت ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
میزان وابستگی ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت…………………………………………………………………………. ۴۶
شرایط بازار از نظر تأثیرپذیری از سیاست های ایران……………………………………………………………………………….. ۴۷
موقعیت ایران از لحاظ مسیرهای انتقال انرژی و نقش حیاتی این کشور در امنیت جهانی انرژی………….. ۴۸
وضعیت بخش انرژی در چین………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
وضعیت نفت چین……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
گاز طبیعی کشور چین………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………….۵۶
نفت و گاز در برنامه آینده چین……………………………………………………………………………………………………………………۵۶
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
جایگاه انرژی در اقتصاد چین………………………………………………
……………………………………………………………………..۶۰/>
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..۶۲
دیپلماسی انرژی چین………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
رویکرد چین به امنیت انرژی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
استراتژی نفتی چین…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
پیشینه رابطه ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین………………………………………………………………………………………….۷۳
الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین……………………………………………………………………………………………………۷۴
ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین…………………………………………………………………………………۷۵
دیپلماسی چین و همکاری های نفتی با ایران………………………………………………………………………………………….۷۶
روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز………………………………………………………………………………..۷۹
چین و مسئله تحریم ایران…………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
محدودیت روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین………………………………………………………………………………………..۸۲
روابط چین و قدرت های غربی…………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا………………………………………………………………………………………………..۸۷
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ……………………………………………………………………۸۸
فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین…………………………………………………………………………………………….۹۱
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
جمع بندی و نتیجه گیری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *