رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : همبستگی پیرسون

نظرات…………………………………………………………………………………………………۸۳
۴-۴- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………۸۴
۴-۵- آزمون سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۶- آزمون سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۷- آزمون سوال چهارم تحقیق…………………………………………………………………………………………….۸۶
۴-۸- آزمون سوال پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………۸۷
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۲- آزمون سوال اول تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸۹
۵-۳- آزمون سوال دوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۴- آزمون سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۵- آزمون سوال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………۹۰
۵-۶- آزمون سوال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۷- نتیجه گیری وتوصیه های استراتژیک………………………………………………………………………….. .۹۱
۵-۸-پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….. …. ……….۹۴
۵-۹-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. …….. …….۹۵
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ….. ……..۹۶
ضمایم وپیوست…………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
فهرست جداول
جدول ۲-۱انواع فراورده های لبنی…………………………………………………………………………………………۳۸
جدول ۲-۲ شاخص ساختاری صنعت لبنیات………………………………………………………………………….۴۰
جدول ۲-۳ مقایسه ترکیبات شیمیایی یک لیتر شیر با ۲۰۰گرم گوشت گاو…………………………………..۴۱
جدول ۲-۴ میزان تامین پروتئین حیوانی یک انسان با تغذیه نیم لیتر شیر…………………………………….۴۱
جدول ۲-۵ متوسط مصرف سرانه شیر……………………………………………………………………………………۴۲
جدول ۲-۶مصرف شیر و فرآورده های آن در اروپا و آمریکای شمالی……………………………………….۴۲
جدول۲-۷ مصرف سرانه پنیر……………………………………………………………………………………………….۴۲
جدول ۲-۸ سهم شیر و فرآورده های لبنی از هزینه های خوراکی خانوار در ایران……………………….۴۳
جدول ۲-۹ امار تولید لبنیات از سال ۸۵ تا۱۳۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۳
جدول ۲-۱۰ مجموع ظرفیت پروانه بهره برداری تولید فراورده های لبنی…………………………………..۴۴

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۲-۱۱ میزان صادرات فراورده های لبنی………………………………………………………………….۴۴
جدول ۲-۱۲واردات محصولات لبنی………………………………………………………………………………..۴۵
جدول ۲-۱۳ اقلام وارداتی سال ۱۳۸۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۴۷
جدول۲-۱۴ وضعیت تولید انواع فرآوردههای لبنی به تفکیک استان، ۱۳۸۹,……………………………۴۹
جدول ۲-۱۵تولید سرانه شیر خام استانها،………………………………………………………………………..۵۰
جدول ۳-۱محاسبه آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………..۷۴
جدول شماره۴-۱- بررسی وضعیت جنسیت…………………………………………………………………….۷۶
جدول شماره ۴-۲- بررسی وضعیت سطح تحصیلی…………………………………………………………۷۸٫
جدول شماره۴-۳- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نطرمتغیر سن……………………………………۷۹
جدول۴-۴شاخص های آماری تهدید تازه وارد های صنعت……………………………………………..۸۰
جدول۴-۵شاخص های آماری تهدید کالاهای جایگزین…………………………………………………۸۰
جدول۴-۶شاخص های آماری شدت رقابت…………………………………………………………………۸۱
جدول۴-۷شاخص های آماری قدرت چانه زنی تامین کنندکان………………………………….۸۱
جدول۴-۸شاخص های آماری قدرت چانه زنی خریداران…………………………………………۸۲
جدول۴-۹شاخص های آماری پنج نیروی پورتر…………………………………………………….. ۸۲
جدول۴-۱۰- آزمون نرمال بودن برای چهارمتغیر………………………………………………………..۸۴
جدول۴-۱۱- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………۸۴
جدول۴-۱۲- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….۸۵
جدول۴-۱۳- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….۸۶
جدول۴-۱۴- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….۸۷
جدول۴-۱۵- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………….۸۷

جدول۵-۱- استراتژیهای پیشنهادی برای خنثی سازی نیروهای پورتر ……………………….۹۴

فهرست تصاویر ونمودارها
شکل۲- ۱ رابطه نیروهای خارجی و سازمان………………………………………………………………….۱۳
شکل ۲-۲ چارچوب مفهومی برای تعریف رقابت پذیری………………………………………………….۱۷
شکل۲-۳ الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیرو……………………………………………………………………….۲۱
شکل ۲-۴ مراحل تجزیه و تحلیل رقبا……………………………………………………………………………۲۶
شکل ۲-۵ زنجیره ارزش صنعت لبنیات…………………………………………………………………………..۴۰
شکل ۲-۶ درصد جذب شیر خام برای تولید فرآوردههای لبنی…………………………………………..۴۹
شکل۲-۷ چرخ استراتژی رقابتی…………………………………………………………………………………….۵۱
شکل۲-۸ استراتژیهای عمومی رقابت…………………………………………………………………………….۵۳
نمودار شماره ۴-۱ بررسی وضعیت جنسیت……………………………………………………………………۷۷

شکل شماره ۴-۲ بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………………………………………………۷۸
شکل شماره ۴-۳ بررسی وضعیت سن…………………………………………………………………………..۷۹

شکل شماره ۴-۴بررسی میانگین نظرات…………………………………………………………………………۸۳

فصل اول:مقدمه وکلیات تحقیق مقدمه:
در محیط متغیر امروز، برای حضور ورشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته ومانندآن، اگر در خلق مزیت رقابتی موثر نباشند،هیچ اثری در موفقیت شرکت نخواهند داشت وراهبرد، رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است. رقابت پذیری یکی از مفاهیم مهم و کلیدی می باشد که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران مدیریت، اقتصاد و تجارت بین الملل را به خود جلب نموده است و برای آن تعاریف بسیاری از دیدگاه های گوناگون ارائه شده است.یکی از الگوهای مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل محیط رقابتی در یک صنعت با هدف تدوین استراتژی لازم، مدل پنج نیروی پورتر است. اساس این استراتژی بر رقابت مبتنی است. تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار رقابت، تنها در حرکت‌های رقبا متجلی نمیشود بلکه رقابت در یک صنعت، ریشه در اصول اقتصادی و نیروهایی رقابتی دارد که فراتر از رقبا هستند.مشتریان، عرضه کنندگان مواد اولیه، نورسیدگان بالقوه و کالاهای جانشین، همگی عوامل رقابتی هستندکه ممکن است برحسب نوع رشته صنعتی، کموبیش برجسته و فعال باشند.
امروزه رقابت به یکی از مباحث مهم در حوزه فروش وبازاریابی تبدیل شده ودر دستور کار اصلی شرکت ها قرار گرفته است. در یک رقابت سالم، بهبود مستمر فرایندها وروشها، هزینه ها را کاهش داده و کیفیت محصولات و خدمات را دائما افزایش میدهد. سازمان های غیر رقابتی در چنین شرایطی ناگریز از ایجاد تحول در ساختار خود یا خارج شدن از صحنه کسب وکار هستند. بنابراین تحلیل رقابتی نه تنها در تدوین راهبرد کسب وکار بلکه در زمینه تامین مالی شرکت ها، بازاریابی، تحلیل امنیت وبسیاری حوزه های تجاری دیگر نیز موثر است. چنین تحلیلی، چارچوبی جامع از تکنیک های تحلیلی ارائه داده و به شرکت این توان را می دهد که صنعت حوزه فعالیت خود را به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد وسیر پیشرفت ان را در آینده پیش بینی نماید، رقبا را بشناسد وموقعیت خود را بهتر درک کند.
بسیاری از محققان جهت توجیه و تفسیر رقابت‌پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل‌هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را دسته بندی کرده و در قالب مدلهایی ارائه کرده اند. این نظریه‌ها و مدل‌ها نیز از تنوع نسبتا زیادی برخوردارند.
در کتاب رقابت برای آینده ،گری هامل و سی. کی. پراهالد ، (۱۹۹۴ ) رویکردی نوین را در قبال استراتژی مطرح می‌نمایند. آنها مفهوم صلاحیت‌های محوری سازمانی را معرفی نموده و پیشنهاد می‌نمایند که سازمان‌ها این روش را امتحان کنند تا بتوانند بهتر از دیگران عمل نمایند. آنها با ذکر تجارب گذشته، خطر از دست دادن مزیت رقابتی را خاطر نشان می‌سازند و بر اهمیت رها کردن تصورات سازمانی و تدوین یک نگرش پویا درباره‌ آینده تاکید می‌کنند.[۵]
آنها «توانمندی‌ها (صلاحیت‌های) محوری» را به عنوان یادگیری جمعی در سازمان و به ویژه هماهنگی مهارت‌های تولیدی متنوع و ادغام جریان‌های مختلف تکنولوژیکی تعریف می‌کنند.
هامل و پراهالد از سازمان‌ها می‌خواهند تا به توانمندی‌های محوری خود بنگرند و تحلیل کنند که از چه طریق می‌توانند بهتر عمل کنند ودر محیط رقابتی بر رقبا فائق آیند. آنها با ارزیابی سازمان به عنوان سیستمی از فعالیت‌ها و مجتمع‌های ساختمانی، این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند:

 
 
• انجام فعالیت Xتا چه حد باعث پیشرفت محصول نهایی برای مشتری می‌شود؟
• آیا فعالیت Xامکان دستیابی به طیفی از کاربردها و بازارها را فراهم می‌آورد؟
• اگر ما قدرت فعالیت Xرا از دست بدهیم، چه بر سر قدرت رقابتیمان خواهد آمد؟
• چه قدر برای دیگران مشکل است تا از فعالیت Xتقلید و با ما رقابت کنند؟
به منظور درک قدرت بالقوه‌ای که توانایی‌های محوری می‌آفرینند، افراد سازمان باید بازارهای جدیدی را ذهن خود مجسم کنند و این توانایی را داشته باشند که با پیشبرد رقابت، به این بازارها دست یابند. یکی از کلیدهای توانمندی‌های محوری و رقابت اثربخش، فرایندی است که از طریق آن، سازمان به تصورات خود جامه‌ عمل می‌پوشاند.]۵[
در ابتدای دهه‌ ۱۹۸۰، مباحث هامل، تحت عنوان توسعه‌ سازمانی، دیگر مبتنی بر عوامل استراتژیک نبود بلکه مبتنی بر بالندگی بود. شرکت‌ها به دنبال این بودند که از طریق کاهش و تعدیل نیروها، مهندسی مجدد ومدیریت کیفیت جامع ، به شرایط بهتر دست یابند و هدف آنها نیز این بود که به بهترین روش‌ها دست پیدا کنند تا دیگران از آنها تقلید نمایند. نتیجه‌ همه‌ این پیشرفت‌های بالنده، کاهش هزینه‌ها به نقطه‌ای بود که دیگر جایی برای سود بردن باقی نمی‌گذاشت.

به گفته آنها عوامل مختلفی وجود دارند که ماهیت رقابت را تغییر می‌دهند. این عوامل عبارتند از:
حذف نظارت دولت و خصوصی‌سازی -۱
۲-تقسیم شدن، تجزیه شدن و افزایش تعداد تازه‌واردها به صنایع
تغییر انتطارات مشتریان بر اساس قیمت، کیفیت و خدمات -۳
توسعه‌ مستمر تکنولوژیکی به ویژه از طریق اینترنت -۴
۵-تغییر مرزهای کنترل و اقتدار به این دلیل که نیروی کار پراکنده‌تر شده، از قدرت بیشتری برخوردار گردیده و دیگر لایه‌لایه نیست.
۶-تغییر در وفاداری، به این دلیل که؛ مردم به، با ارزش‌ترین و در عین حال مصرفی‌ترین دارایی تبدیل شده‌اند.
۷- کاهش ارزش تجربه، بدان دلیل که تغییرات زیربنای آینده هستند[۵]
اما در این میان مدل پنج نیروی مایکل پورتر از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رقابت موجود در بازار های امروز با گستردگی وتنوع بالاتری در مقایسه با گذشته روبروست. بسیاری از شرکت ها در این محیط در تلاشند تا با تدوین استراتژیهای رقابتی مناسب به کسب مزیت رقابتی نایل گردیده وبا افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، موجبات رشد وپیشرفت شرکت را فراهم سازند. پورتر راهبرد، تجارت و اقتصاد را به هم پیوند داد. مدل پنج نیروی رقابتی پورتر شهرت جهانی دارد.
۱-۲-تعریف مسئله:
امروزه صنایع غذایی، یکی از مهم ترین وگسترده ترین صنایع فعال در عرصه اقتصاد جهانی میباشد. رشد روز افزون جمعیت، متنوع شدن سلایق مصرف کنندگان، افزایش اهمیت سلامت محصولات غذایی، تغذیه سالم به عنوان عامل پیش گیری از بروز بسیاری از امراض، برجسته تر شدن نقش مواد غذایی در زندگی بشر امروز می باشد.
شیر وفرآورده های آن، به عنوان یکی از مهم ترین مواد غذایی به شمار می آید. محصولات لبنی تامین کننده بخش قابل ملاحظه ای از انرژی مورد نیاز روزانه انسان بوده ومصرف این محصولات میتواند ضامن سلامت جسمی وطول عمر آدمی باشد. باتوجه به نقش این محصولات در زندگی انسان، هر فعالیتی که به نحوی بر فرایند تولید وتامین انها موثر باشد، حائز اهمیت است وباید به شکل مناسبی مورد تحلیل قرار گیرد.
بنابراین در این تحقیق سعی شده که وضعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *