منابع مقاله با موضوع همبستگی پیرسون

اجاره ای کد۲ وبه خانه رهنی کد۳ وبه خانه رهنی-اجاره ای کد۴ وبه سایر خانه ها کد ۵ داده ایم ،چون متغیر مالکیت ترتیبی است،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که نوع مالکیت منزل بیشتر پاسخ گویان، شخصی بوده است.
جدول ۴-۲۹: توزیع فراوانی افراد برحسب نوع مالکیت منزل
درجدول(۴-۲۹)، ۲/۸۹درصد منزل مسکونی شخصی داشته و۱/۶درصد منزل مسکونی اجاره ای داشته اند،۲/۱درصدخانه ی رهنی و۲/۱درصدخانه ی رهنی –اجاره ای داشته اند،۳/۲ازدانشجویان اعلام نموده اندکه خانه ای دیگردارند.
نمودار ۴-۳- نوع مالکیت منزل مسکونی خانواده
جدول۴-۳۰:شاخص های توصیف داده های(گروه بندی نشده) مربوط به ساعات مطالعه دانشجو درشبانه روز
در جدول ۴-۳۰: شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع ساعات مطالعه دانشجودرشبانه روز (برای داده های گروه بندی نشده) پاسخگویان آورده شده است ،چون ساعات مطالعه متغیر فاصله ای است لذا برای توصیف این متغیر انواع شاخص هایی را که مناسب بودند درجدول زیر آوردیم.
جدول۴- ۳۱: توزیع فراوانی افرادبرحسب ساعات مطالعه درشبانه روز
درجدول (۴-۳۱) که مرتبط باساعات مطالعه دانشجویان درشبانه روز می باشد درصدساعات مطالعه دانشجویان رابه ۵گروه تقسیم نموده و مشخص شده است
جدول۴- ۳۲:توصیف فراوانی افراد برحسب استفاده ازامکانات
درجدول۴-۳۲ تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۲۷نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۱۷نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به استفاده از کتابخانه کد۱ وبه استفاده ازاینترنت کد۲ وبه استفاده از مجله های علمی وپژوهشی کد۳وبه استفاده از فیلمهاوبرنامه های مستندعلمی کد۴وبه استفاده از پایان نامه های علمی دانشگاهی کد۵وبه استفاده از همه ی موارد کد۶ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان ازهمه ی موارد ذکرشده درپرسشنامه جهت مطالعه وپژوهش استفاده می نموده اند.
جدول۴- ۳۳:توزیع فراوانی افراد برحسب استفاده ازامکانات
در جدول (۴-۳۳) ، درستون درصدفراوانی ،درصداستفاده ی افراداز امکانات مطالعه آورده شده است .در ردیف بی جواب ها هم ۹/۴درصدازافراد به این پرسش پاسخ نداده اند.
جدول۴-۳۴ :شاخص های توصیف داده های(گروه بندی نشده) مربوط به هزینه خریدسالانه کتاب
در جدول۴-۳۴: شاخصهای گرایش مرکزی ، شاخص ها ی پراکندگی و شاخص ها ی توزیع هزینه خریدسالانه کتاب (برای داده های گروه بندی نشده)پاسخگویان آورده شده است ،چون هزینه خریدسالانه کتاب متغیر فاصله ای است لذا برای توصیف این متغیر انواع شاخص هایی راکه مناسب بودند درجدول زیر آوردیم.
جدول۴-۳۵: توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه خریدسالانه کتاب
جدول شماره(۴-۳۵) توزیع فراوانی افرادبرحسب هزینه خریدسالانه کتاب در۴گروه می باشد وپاسخگویی افرادبرحسب درصد درستون درصد جدول بیان شده است
جدول۴-۳۶:توصیف فراوانی افراد برحسب شرکت در همایش علمی
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
شرکت درهمایش علمی
مد
Mode=1
تعداد پاسخ گویان
۳۴۳
بی جواب
۱
جمع کل
۳۴۴
درجدول ۴-۳۶ تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۴۳نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۱نفر بوده است. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به کسانی که جواب بله داده اند کد۱ وبه کسانی که جواب خیر داده اند کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ ها بله بوده است.
جدول۴-۳۷: توزیع فراوانی افرادبرحسب شرکت درهمایش علمی
درپاسخ به این سوال که آیادرهمایشهای علمی وپژوهشی شرکت کرده اید یاخیر ۶۸درصدپاسخ بله و۷/۳۱درصدپاسخ خیرداده اند.۳/۰درصدهم پاسخی نداده اند.
جدول۴- ۳۸:توصیف فراوانی افراد بر حسب رائه پژوهش علمی
درجدول ۴-۳۸تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۱۹نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۲۵نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به کسانی که جواب بله داده اند کد۱ وبه کسانی که جواب خیر داده اند کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ ها خیر بوده است.
جدول۴-۳۹: توزیع فراوانی افراد برحسب ارائه پژوهش علمی
درجدول ۴-۳۹توزیع فراوانی افرادبرحسب ارائه پژوهش علمی درجشنواره ها وهمایش های علمی،۳۱۹نفربه پرسش پاسخ داده اندو۲۵نفرهم به پرسش پاسخ نداده اند.ازمیان پاسخگویان ۲/۱۷درصدپاسخ بله و۶/۷۵درصدنیزپاسخ خیرداده اند.۳/۷درصدنیزپاسخی به این پرسش نداده اند.
جدول۴- ۴۰:توصیف فراوانی افراد برحسب آشنایی با انواع روش تحقیق
درجدول )۴-۴۰(تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند۰۳۳نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۴۱نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به استفاده از روش اسنادی کد۱ وبه استفاده ازروش پیمایشی کد۲ وبه استفاده از روش آزمایشگاهی کد۳وبه استفاده از روش میدانی کد۴وبه استفاده از همه موارد کد۵ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان از روش آزمایشگاهی جهت مطالعه وپژوهش استفاده می نموده اند.
جدول۴-۴۱: توزیع فراوانی افرادبرحسب آشنایی با انواع روش تحقیق
درجدول صفحه ی بعد،جدول (۴-۴۱) توزیع فراوانی افرادبرحسب آشنایی بارو
ش تحقیق؛ازمیان ۳۰۳ نفرکه به پرسش پاسخ داده بودند؛۹/۲۷درصدازافرادباروش اسنادی آشنایی داشت
ه اند. ۱/۴درصدنیزباروش پیمایشی آشنابوده اند.۱/۳۱درصدباروش آزمایشگاهی آشنایی داشته اندو۹/۴درصدباروش میدانی و همچنین۱ /۲۰ درصدباهمه ی مواردآشنایی داشته اند.متاسفانه۹/۱۱درصدبیان نکرده اندکه باچه روش پژوهشی آشنایی دارند
جدول ۴-۴۲:توصیف فراوانی افراد برحسب جوابگویی امکانات مطالعه به نیازهای دانشجویان
درجدول۴- ۴۲ تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۴۰نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۴نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به کسانی که جواب بله داده اند کد۱ وبه کسانی که جواب خیر داده اند کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ ها خیر بوده است.
جدول۴-۴۳: توزیع فراوانی افراد برحسب جوابگویی امکانات مطالعه به نیازهای دانشجویان
درجدول ۴-۴۳توزیع فراوانی افرادبرحسب جوابگویی امکانات مطالعه به نیازهای دانشجویان ۹/۴۵درصدپاسخ بله و۹/۵۲درصدنیزپاسخ خیرداده اند. ۲/۱درصدنیزپاسخی به این پرسش نداده اند.
جدول۴-۴۴:توصیف فراوانی افراد برحسب اهمیت جستجو وکنکاش علمی
شاخص
متغیر
شاخص گرایش مرکزی
اهمیت جستجو وکنکاش علمی
مد
Mode=1
تعداد پاسخ گویان
۳۴۰
بی جواب
۴
جمع کل
۳۴۴
درجدول ۴-۴۴ تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۴۰نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۴نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به کسانی که جواب بله داده اند کد۱ وبه کسانی که جواب خیر داده اند کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ ها بله بوده است.
جدول۴-۴۵ : توزیع فراوانی افرادبرحسب اهمیت جستجو وکنکاش علمی
در جدول ۴-۴۵ توزیع فراوانی افرادبرحسب اهمیت جستجو وکنکاش علمی ۸/۷۳به سوال پرسشنامه پاسخ بله و۲۵درصدنیزپاسخ خیرداده اند.۲/۱درصدنیزهیچ گونه پاسخی نداده اند.
جدول۴-۴۶:توصیف فراوانی افراد برحسب عضویت درباشگاه پژوهشگران جوان
درجدول ۴-۴۶ تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۳۶نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۸نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به کسانی که جواب بله داده اند کد۱ وبه کسانی که جواب خیر داده اند کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ هاخیر بوده است
جدول ۴-۴۷: توزیع فراوانی افرادبرحسب عضویت درباشگاه پژوهشگران جوان
عضویت درباشگاه پژوهشگران جوان
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
بله
۶۹
۱/۲۰
۵/۲۰
۵/۲۰
خیر
۲۶۷
۶/۷۷
۵/۷۹
۰/۱۰۰
جمع جواب داده ها
۳۳۶

۷/۹۷
۰/۱۰۰
بی جواب
۸
۳/۲
جمع کل
۳۴۴
۰/۱۰۰
درجدول توزیع فراوانی فوق، ۱/۲۰درصدعضو باشگاه پژوهشگران جوان و۶/۷۷درصدعضونبوده اند۳/۲درصدهم به این پرسش پاسخی نداده اند.
جدول۴-۴۸:توصیف فراوانی افراد برحسب استفاده از راه حل های خود جهت دستیابی پاسخ به سوالات
درجدول ۴-۴۸ تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۴۲نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۲نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به کسانی که جواب بله داده اند کد۱ وبه کسانی که جواب خیر داده اند کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ ها بله بوده است.
جدول۴-۴۹: توزیع فراوانی افرادبرحسب استفاده ازراه حل های خود جهت دستیابی پاسخ به سوالات
درجدول ۴-۴۹درصفحه ی بعد،۵/۸۰درصدافراد ازراه حل های خودجهت دستیابی پاسخ به سوالات خوداستفاده می نموده اندو۹/۱۸درصدنیزازراه حلهای خوداستفاده نمی کنند.۶/۰درصدنیزبه این پرسش پاسخ نداده اند
جدول۴-۵۰:توصیف فراوانی افراد برحسب استفاده از نظرمشاورین تحقیقاتی
درجدول (۴-۵۰) تعداد کسانی که به سوال پرسشنامه پاسخ داده اند ۳۴۰نفر وکسانی هم که پاسخ نداده اند ۴نفر بوده اند. ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به کسانی که جواب بله داده اند کد۱ وبه کسانی که جواب خیر داده اند کد۲ داده ایم ، ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مد ، متوجه می شویم که بیشتر پاسخ ها خیر بوده است.
جدول۴-۵۱: توزیع فراوانی افرادبرحسب استفاده ازنظرمشاورین تحقیقاتی
در جدول۴-۵۱ میزان استفاده ازنظرمشاورین تحقیقاتی۳/۴۵درصدجواب بله بوده است و۵/۵۳درصدجواب خیربوده است،همچنین ۲/۱درصدازپاسخگویان به این پرسش جواب نداده اند.
جدول۴-۵۲ :توصیف فراوانی افراد برحسب علاقه به تحصیل
درجدول (۴-۵۲) درصفحه ی بعد ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به علاقه ی کم کد۱ وبه علاقه ی متوسط کد۲ و به علاقه ی زیادکد ۳داده ایم چون متغیر ماترتیبی است ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان علاقه کمی به تحصیل داشته اند.
جدول۴-۵۳ :توزیع فراوانی افراد برحسب علاقه به تحصیل
علاقه به تحصیل
گروه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی

کم
۱
۱۸۰
۳/۵۲
۴/۶۷
۴/۶۷
متوسط
۲
۷۶
۱/۲۲
۵/۲۸
۹/۹۵
زیاد
۳
۱۱
۲/۳
۱/۴
۰/۱۰۰
جمع

۲۶۷
۶/۷۷
۰/۱۰۰

بی پاسخ

۷۷
۴/۲۲


جمع کل

۳۴۴
۰/۱۰۰


برطبق آماربیان شده درجدول (۴-۵۳) ،از۳۴۴نفرپاسخگو؛ دانشجویانی که علاقه کم به تحصیل داشته اند۳/۵۲ درصد ،علاقه متوسط۲/۲۲درصد و علاقه ی زیاد۲/۳درصد راشامل می شوند.
جدول۴-۵۴ :توصیف فراوانی افراد برحسب پایگاه خانوادگی
درجدول (۴-۵۴) ازآن جایی که برای توصیف داده ها هنگام ورود به نرم افزارSPSS ،به پایگاه خانوادگی پایین کد۱ وبه پایگاه خانوادگی متوسط کد۲ و به پایگاه خانوادگی بالاکد ۳داده ایم چون متغیر ماترتیبی است ،ازشاخص گرایش مرکزی ؛ مدومیانه واز شاخص پراکندگی چارک استفاده نموده ایم . با توجه به مد متوجه می شویم که بیشتر پاسخ گویان پایگاه خانوادگی متوسط داشته اند.
جدول۴-۵۵ :توزیع فراوانی افراد برحسب پایگاه خانوادگی
پایگاه خانوادگی
گروه
فراوانی
درصد
درصدمعتبر
درصد تجمعی
پایین
۱
۵۸
۹/۱۶
۶/۲۹
۶/۲۹
متوسط
۲
۱۲۶
۶/۳۶
۳/۶۴
۹/۹۳
بالا
۳
۱۲
۵/۳
۱/۶
۰/۱۰۰
جمع

۱۹۶
۰/۵۷
۰/۱۰۰

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بی پاسخ

۱۴۸
۰/۴۳


جمع کل

۳۴۴
۰/۱۰۰


برطبق آماربیان شده درجدول (۴-۵۵) ،از۱۹۶نفرپاسخگو؛ دانشجویانی که پایگاه خانوادگی پایین داشته اند۹/۱۶درصد ، پایگاه خانوادگی متوسط۶/۳۶درصد و پایگاه خانوادگی بالا ۱/۶درصد راشامل می شوند.۱۴۸نفرهم پایگاه خانوادگی شان معلوم نیست.
۴-۲-آماراستنباطی:
آماراستنباطی شامل تمامی آماره ها وآزمون هایی می گردد که به آزمون فرضیه های تحقیق وبه عبارتی برآوردپارمترهای جامعه ازآماره های نمونه می پردازند.ازاین رو ،درقسمت آماراستنباطی بایددوموردراهمزمان موردتوجه قرارداد:اول اینکه ،فرضیه تحقیق ازکدام نوع می باشد.دوم اینکه ،داده های ما درکدام سطح سنجش می باشند.(حبیب پور،کرم ورضاصفری،۳۸۲:۱۳۹۰)
درآماراستنباطی برپایه ی احتمالات ،ویژگی های یک جامعه ی آماری ازروی نمونه ی آماری استنباط می شود.به عبارت دیگربه کمک آماراستنباطی نگاه می کنیم ببینیم آیا می توانیم با اطمینان ،نتایج به دست آمده ازنمونه آماری را به کل جامعه آماری تعمیم دهیم یاخیر.پس کارآماراستنباطی نتیجه گیری ازشواهد وتعمیم دادن اطلاعات است.(گودرزی،۱۸:۱۳۸۸)
آماراستنباطی ماراقادربه استنباط ویژگی های جمعیت ازروی ویژگی های نمونه می کند.(دواس،۱۳۸:۱۳۸۳)
دراین پژوهش برای تبیین وپیش بینی فرضیه ها ازآماره های تحلیلی مختلفی استفاده شده است که عبارتنداز :تحلیل واریانس ،آزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر.
فرضیه ۱:به نظرمی رسد بین سن دانشجویان وگرایش به پژوهش رابطه ی معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۵۶:آزمون همبستگی بین سن وگرایش به پژوهش
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
۰۰۰/۰
۲۰۳/۰
سن
باتوجه به نتایج به دست آمده ازجدول ماتریس همبستگی که مقدارمعناداری برابربا۰۰۰/۰می باشد ،می توان گفت که با اطمینان بالای۹۹/۰درصدوسطح خطای کوچکتراز۰۱/۰درصدبین سن وگرایش به پژوهش رابطه وجود دارد.ازطرفی مقداراین رابطه که برابربا۲۰۳/۰است،به صورت مستقیم(مثبت)ودرحدضعیف می باشد.بدین معنی که بابالارفتن سن ،میزان گرایش به پژوهش به نسبت ضعیفی بالاخواهدرفت.
فرضیه ۲:به نظرمی رسدبین جنسیت دانشجویان وگرایش آنان به پژوهش رابطه ی معناداروجود دارد.
جدول ۴-۵۷: آزمون تفاوت میانگین گرایش به پژوهش دانشجویان براساس جنسیت آنان
سطح معنی داری
F
انحراف معیار
میانگین نمره ی گرایش به پژوهش
فراوانی
جنسیت
۰۰۰/۰
۳۲۶/۰
۹۹۸۴۰/۱۴
۰۱۰۸۶/۱۳
۹۴۷۸/۱۰۲
۸۷۲۷/۱۰۳
۱۳۴
۱۶۵
مرد
زن
۹۲۰۲۲/۱۰۳
۴۵۸۲/۱۰۳
۲۹۹
کل
همانگونه که در جدول ۴-۵۷ ملاحظه می شود، میانگین نمره ی گرایش به پژوهش دانشجویان مرد۹۴۷۸/۱۰۲و میانگین نمره ی گرایش به پژوهش دانشجویان زن۸۷۲۷/۱۰۳می باشدبنابراین باتوجه به مقدار۳۲۶/۰= F وسطح معنی داری آزمون که دراینجا۰۰۰/۰است و کوچکتراز۰۱/۰می باشد، فرض تفاوت میانگین گروه هاتایید می گرددودرمقابل فرض یکسانی آماری آنها ردمی شود.بدین معنی که دست کم یکی ازگروه ها،ازنظر میانگین نمره ی موردنظر بابقیه فرق دارد.(یعنی اینکه تفاوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *