منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، اتحادیه اروپا

تاریخی……………………………………………………………………………….163
بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو………………………………………………166
الف:تدابیر تقنینی………………………………………………………………………………………166
1. جرم انگاری…………………………………………………………………………………………….167
2. ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………………..169
ب:تدابیر قضایی……………………………………………………………………………………….172
1. صلاحیتها……………………………………………………………………………………………….173
2. همکاریهای قانونی……………………………………………………………………………………177
3. همکاریهای بینالمللی جهت مصادره…………………………………………………………..178
4. استرداد………………………………………………………………………………………………………179
5. انتقال رسیدگیهای کیفری……………………………………………………………………………181
6. انتقال اشخاص محکوم………………………………………………………………………………..182
ج: تدابیر پلیسی………………………………………………………………………………………..182
1. اقدامات ویژه پلیسی……………………………………………………………………………………182
2. همکاریهای بینالمللی پلیسی………………………………………………………………………185
د: تدابیر جرم شناختی……………………………………………………………………………….187
گفتار دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988………………………………………………………………………………………………………191
بند اول: تدابیر تقنینی…………………………………………………………………………………192
بند دوم: تدابیر قضایی و پلیسی……………………………………………………………………193
بند سوم: تدابیر اجرایی……………………………………………………………………………….194
مبحث دوم: اسناد منطقهای…………………………………………………………………………….194
گفتار اول: اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ……………………………………….195
بند اول: طرح اقدام اکو……………………………………………………………………………….195
الف: اقدامات در سطح داخلی…………………………………………………………………….196
ب: اقدامات در سطح منطقهای……………………………………………………………………197
بند دوم: بیانیه سمینار وزیران دادگستری اکو 2001…………………………………………199
گفتار دوم: معاهدات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………201
بند اول: معاهده همکاریهای پلیسی…………………………………………………………….202
بند دوم: معاهده همکاریهای قضایی……………………………………………………………202
بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی………….203
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………….204
بخش سوم: چالشهای فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظر حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….207
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………208
فصل اول: تقابل مکانیسم پیشگیری از جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری…….211
مقدمه……………………………………………………………………………………………211
مبحث اول: رویکرد سخت گیری کیفری……………………………………………………………213
مبحث دوم: افتراقی شدن حقوق کیفری…………………………………………………………….214
مبحث سوم: کرامت انسانی………………………………………………………………………………216
مبحث چهارم: توسعه اختیارات مقامات…………………………………………………………..219
مبحث پنجم: حریم خصوصی………………………………………………………………………..222
مبحث ششم: حق بر آزادی فردی………………………………………………………………….228
مبحث هفتم: تعلیق تعهدات حقوق بشری در راستای پیشگیری از جرایم سازمان یافته……232
گفتار اول: تفاوت محدودیت با تعطیلی………………………………………………………….232
گفتار دوم: حقوق غیرقابل نقض……………………………………………………………………233
گفتار سوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر………………………………………….234
بند اول: یک خطر عمومی استثنایی………………………………………………………………235
بند دوم: اعلام رسمی حالت فوقالعاده…………………………………………………………236
بند سوم: تناسب پاسخ………………………………………………………………………………236
بند چهارم: انطباق با تعهدات بینالمللی دولت……………………………………………….236
بند پنجم: تدابیر غیرتبعیضآمیز…………………………………………………………………….236
گفتار چهارم: انطباق محدودیتها با قانون ……………………………………………………237
گفتار پنجم: ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک…………………….237
مبحث ششم: اعمال تبعیض………………………………………………………………………….238
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………239
فصل دوم: تقابل مکانیسم کشف جرم سازمان یافته با موازین حقوق بشر………………….240
مقدمه……………………………………………………
..
…………………………………………………….240
مبحث اول: تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………….241
گفتار اول: زمان تحت نظر بودن……………………………………………………………………241
گفتار دوم: استفاده از فیشهای متعدد……………………………………………………………242
مبحث دوم: روشهای کشف جرم…………………………………………………………………244
گفتار اول: کنترل محموله و استفاده از مخبرین ………………………………………………245
گفتار دوم: معاملات صوری…………………………………………………………………………249
گفتار سوم: شنود مکالمات و بازرسی مراسلات و کنترل الکترونیکی………………….250
گفتار چهارم: تفتیش و بازرسی……………………………………………………………………..252
گفتار پنجم: رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای…………………………………………253
گفتار ششم: اعمال فشار برای کسب اطلاعات…………………………………………………259
گفتار هفتم: بازداشتهای نامعین…………………………………………………………………..262
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………265
فصل سوم: تقابل مکانیسم دادرسی و رسیدگی قضایی به جرایم سازمان یافته با موازین حقوق بشری………………………………………………………………………………………..266
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………269
مبحث اول: رسیدگی به جرایم سازمان یافته؛ صلاحیت محاکم داخلی یا بینالمللی؟…………………………………………………………………..269
گفتار اول: صلاحیت تکلیفی…………………………………………………………………………270
گفتار دوم: صلاحیت تخییری……………………………………………………………………….271
گفتار سوم: صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی…………………………………………………272
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرایم……………………………………………………………..275
مبحث سوم: تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت……………………………………………….277
مبحث چهارم: دلیل پنداری گسترده………………………………………………………………..284
مبحث پنجم: دادگاههای ویژه…………………………………………………………………………286
مبحث ششم: غیرعلنی بودن محاکمات……………………………………………………………290
مبحث هفتم: حق بر دسترسی به وکیل، ادله، مدارک و شهود……………………………..291
گفتار اول: حق بر داشتن مشاور و وکیل حقوقی……………………………………………..291
گفتار دوم: حق بر دسترسی به ادله و مدارک و اسناد دعوی………………………………294
گفتار سوم: حق بر احضار شهود……………………………………………………………………291
مبحث هشتم: حق بر تجدید نظر خواهی…………………………………………………………301
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………303

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *