منبع تحقیق درباره مقایسات زوجی

د در یک بلوک ستون، بر اساس تأثیراتشان بر درایه‌های آن بلوک ستون مقایسه می‌شوند. با بهره گرفتن از ماتریس مقایسات زوجی درایه‌های سطر با درایه‌های ستون مربوطه، می‌تواند بردار ویژه‌ای بدست آورد. این فرایند برای بدست آوردن بردار ویژه هر بلوک ستون انجام می‌شود. برای هر بلوک ستون، اولین بردار ویژه وارد شده در تمامی درایه‌های اولین بلوک همان ستون ضرب می‌شود، بردار ویژه دوم در تمامی درایه‌های بلوک آن ستون ضرب می‌شود و این کار تا آخر ادامه می‌یابد. بدنی طریق بلوک‌ها در ستون هر سوپرماتریس، دارای وزن می‌گردند و در نتیجه به آن سوپرماتریس وزین که احتمالی است گفته می‌شود. به توان رساندن یک ماتریس برای هر یک از درایه‌ها آن تأثیر نسبی بلندمدتی خواهد داشت. جهت دست‌یابی به همگرایی اوزان نسبی، سوپرماتریس به توان ۲k+1 رسانده می‌شود که k یک دلخواه بزرگ است و این ماتریس جدید سوپرماتریس کران نامیده می‌شود. سوپرماتریس کران همانند سوپرماتریس وزین دارای یک شکل است، اما تمامی ستون‌های سوپرماتریس کران یکی هستند.
با نرمالایز کردن هر یک از بلوک‌های این سوپرماتریس، اولویت نهایی تمامی درایه‌های ماتریس را می‌توان به دست آورد. در این پژوهش با توان رساندن سوپر ماتریس به توان ۱۹، همگرایی حاصل شد. نتایج در جدول(۴-۱۵) نشان داده شده است.

جدول۴- ۱۲ سوپرماتریکس
 
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
A1
A2
A3
A4
P1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/42424
0/52394
0/60736
0/46655
P2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/35017
0/28437
0/24535
0/2954
P3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0/22559
0/19169
0/14729
0/23805
C1
0/27567
0/28708
0/16118
0/171587
0/2478114
0/2378378
0/2038259
0/135876
0/1098097
0
0
0
0
C2
0/17623
0/21599
0/20903
0/301968
0/3063973
0/2594595
0/2532982
0/1752086
0/318448
0
0
0
0
C3
0/21625
0/22474
0/22807
0/092251
0/0552189
0/1
0/0501319
0/1179976
0/0922401
0
0
0
0
C4
0/15726
0/13047
0/17126
0/076261
0/0868687
0/0445946
0/1154354
0/0917759
0/0497804
0
0
0
0
C5
0/10333
0/087
0/12066
0/283518
0/1643098
0/2594595
0/244723
0/3456496
0/2884334
0
0
0
0
C6
0/07127
0/05471
0/1098
0/074416
0/1393939
0/0986486
0/1325858
0/1334923
0/1412884
0
0
0
0
A1
0
0
0
0/26977
0/25472
0/28785
0/30916
0/30356
0/27856
0
0
0
0
A2
0
0
0
0/29822
0/17421
0/22076
0/19582
0/21249
0/31102
0
0
0
0
A3
0
0
0
0/11025
0/12509
0/12739
0/12982
0/13897
0/22063
0
0
0
0
A4
0
0
0
0/32176
0/44598
0/364
0/3652
0/34498
0/18979
0
0
0
0

۴- ۱۳ سوپرماتریکس کران جدول
 
P1
P2
P3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
A1
A2
A3
A4
P1
0/1218929
0/1218929
0/1218929
0/1214688
0/1214688
0/1214688
0/1214688
0/1214688
0/1214688
0/12205
0/12205
0/12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *