دسامبر 2018

متفرقه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، اتحادیه اروپا

تاریخی……………………………………………………………………………….۱۶۳ بند دوم: تدابیر پیشبینی شده کنوانسیون پالرمو………………………………………………۱۶۶ الف:تدابیر تقنینی………………………………………………………………………………………۱۶۶۱٫ جرم انگاری…………………………………………………………………………………………….۱۶۷۲٫ ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………………..۱۶۹

متفرقه

منبع پایان نامه درباره مسؤولیت مدنی، قواعد عمومی، دانشگاه تهران، قانون مجازات اسلامی

لاریجانی، منبع پیشین، ج۲، صص ۱۷و ۱۸٫۱۰۸٫ سیاوش، شجاع پوریان، منبع پیشین، ص۲۵۱٫۱۰۹ . سیاوش،

متفرقه

منبع پایان نامه درباره رضایت آگاهانه، ضمان پزشک، ارزش های فرهنگی، ارزش های اجتماعی

غرور)…………………………………………………………………………….۱۲۲الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور…………………………………………………………………………………۱۲۲ب) ضمان پزشک فریب کار……………………………………………………………………………………………..۱۲۳مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار……………………………………………………………………………..۱۲۵گفتار