رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : مزیت رقابتی پایدار

و فداکارم که سجده ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند
و پدر بزرگوارم که چگونه زیستن را در کنارش آموختم
وهمسر مهربانم که صبوریهایش ستودنی است وفرزند دلبندم محمد صدرا

چکیده
این پروژه با هدف بررسی محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر در شرکت لبنی دوشه هراز آمل انجام گردیده است.وضع رقابت در یک صنعت به پنج نیروی اساسی بستگی دارد. قدرت مشترک این نیروها،سود نهایی با لقوه هر صنعت را تعیین میکند. قدرت مشترک نیروها ممکن است برای همه روشن باشد لیکن برای مقابله با آن ها استراتژیست ها ی صنعت لبنیات باید به عمق رفته ومنابع رقابت را تجزیه و تحلیل نمایند. جامعه آماری این تحقیق که به صورت نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شده است،۲۰نفر می باشند. داده ها بعد از جمع آوری از طریق پرسشنامه، با بهره گرفتن از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ﺑﺮ اﺳـﺎس نتایج، بین هر یک از نیروهای پورتر با میزان فروش وسهم بازار شرکت رابطه معناداری پیدا شد همچنین تاثیر قدرت چانه زنی خریداران نسبت به دیگر نیروها بیشتر میباشد لذا استراتژیستهای شرکت باید بر قدرت چانه زنی خریداران تمرکز بیشتری داشته باشند.
کلمات کلیدی:
استراتژی، محیط رقابتی، صنعت لبنیات، مدل پنج نیروی مایکل پورتر، دوشه هراز آمل

فهرست رئوس مطالب
فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق

 
 
1-1 -مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۲-تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۳- فرضیات مساله………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۴-هدف از اجرا………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۵-توجیه ضرورت انجام طرح………………………………………………………………………………………..۵
۱-۶-روش پژوهش وتکنیک های اجرایی…………………………………………………………………………..۵
۱-۷-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۸-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۹-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۶
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۲-۱-بخش اول:تعاریف،اصول ومبانی نظری…………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۱-تعریف استراتژی……………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۱-۲-تعریف مدیریت استراتژی…………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۱-۳-بررسی محیط سازمان…………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۱-۴-تجزیه وتحلیل محیط خارجی…………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱-۵-تجزیه وتحلیل محیط داخلی……………………………………………………………………………….۱۶
۲-۱-۶-مفهوم رقابت پذیری…………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱-۷-مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۸- مزیت رقابتی پایدار…………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱-۹-تجزیه وتحلیل رقابت……………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۱-۱۰-الگوی مبتنی بر پنج نیروی پورتر……………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۱۱-نیروی اول :شدت رقابت بین شرکت های رقیب…………………………………………………۲۱
۲-۱-۱۲-نیروی دوم:توان بالقوه برای ورود رقبای جدید……………………………………………………۲۲
۲-۱-۱۳-نیروی سوم:توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین……………………………………….۲۳
۲-۱-۱۴-نیروی چهارم:توان عرضه کنندگان مواد اولیه در چانه زدن………………………………………۲۳
۲-۱-۱۵-نیروی پنجم:توان مصرف کنندگان در چانه زدن……………………………………………………..۲۴
۲-۱-۱۶-منحنی تجربه…………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۱-۱۷-تجزیه وتحلیل رقیب………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۱-۱۸-شناسایی رقبای شرکت……………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۱۹-دیدگاه صنعت…………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۱-۲۰-دیدگاه بازار………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۱-۲۱-تعیین اهداف رقبا……………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۱-۲۲-شناسایی خطمشی رقبا………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-۱-۲۳-ارزیابی نقاط قوت وضعف رقیب…………………………………………………………………………۳۰
۲-۱-۲۴-براورد الگوی واکنشی رقبا………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۱-۲۵خط مشی های رقابتی…………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱-۲۶-جایگاه رقابتی……………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-بخش دوم: صنعت لبنیات………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۱-معرفی رقبای شناخته شده در صنعت لبنیات……………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)………………………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۳-شرکت فراورده های لبنی رامک……………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۴-شرکت لبنیات میهن……………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۵-شرکت لبنیات سحر……………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۲-۶-شرکت لبنیات کاله……………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۲-۷-صنایع لبنی تین(دامداران)……………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۸-تولید محصولات لبنی درایران طی سال ۲۰۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۶
۲-۲-۹-وضعیت لبنیات جهان در سال ۲۰۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۷
۲-۲-۱۰-فراورده های لبنی……………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۱۱شاخص های ساختاری…………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲-۱۲وضعیت مواد اولیه ومحصولات……………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲-۱۳الگوی مصرف شیر وفراورده های لبنی……………………………………………………………………۴۱
۲-۲-۱۴تولیدکنندگان عمده شیر ومحصولات لبنی……………………………………………………………….۴۲

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲-۱۵تولید………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۲-۱۶صادرات………………………………………………………………………………………………….. ……….۴۴
۲-۲-۱۷واردات……………………………………………………………………………………………….. ……. ……۴۵
۲-۲-۱۸وضعیت تکنولوژی………………………………………………………………………………….. ………..۴۷
۲-۲-۱۹مواد اولیه …………………………………………………………………………………………………….. ….۴۷
۲-۲-۲۰ذینفعان……………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۲-۳-بخش سوم:استراتژی های رقابتی……………………………………………………………………………….۵۰
۲-۳-۱-استراتژیهای عمومی سه گانه………………………………………………………………….. ……………۵۱
۲-۳-۲-پیشرو بودن در هزینه کم………………………………………………………………………………………۵۱
۲-۳-۳-تمایز…………………………………………………………………………………………………………….. ….۵۲
۲-۳-۴-تمرکز……………………………………………………………………………………………………………. …۵۳
۲-۳-۵-تشریح نقش استراتژیک خریداران……………………………………………………………… ………..۵۳
۲-۳-۶-نیازهای خرید در ارتباط با توانمندیهای شرکت………………………………………………….. …۵۴
۲-۳-۷-پتانسیل رشد خریدار……………………………………………………………………………………………۵۵
۲-۳-۸-قدرت چانه زنی خریداران……………………………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۹-هزینه ارائه خدمات به خریداران…………………………………………………………………………….۵۷
۲-۳-۱۰-گسترش دامنه گزینش خریداران………………………………………………………………………….۵۸
۲-۳-۱۱-محصولات جایگزین………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۳-۱۲-معرفی انواع محصولات جایگزین………………………………………………………………………..۶۰
۲-۳-۱۳-تشریح نقش استراتژیک محصولات جایگزین……………………………………………………….۶۰
۲-۳-۱۴-موانع ورود به صنعت لبنیات………………………………………………………………………………۶۱
۲-۳-۱۵-مزیت مقیاس……………………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۳-۱۶-تمایز محصول………………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۳-۱۷-نیاز به سرمایه……………………………………………………………………………………………………۶۴
۲-۳-۱۸-دسترسی مطلوب به مواد اولیه……………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳-۱۹-سیاست های دولت……………………………………………………………………………………………۶۶
۲-۳-۲۰-دسته بندی استراتژیک رقبای موجود در صنعت…………………………………………………….۶۸
۲-۳-۲۱-میزان دریافت شیر خام (ارتباط با تامین کنندگان)………………………………………………….۶۸
۲-۴-بخش چهارم : معرفی شرکت لبنی دوشه هراز امل……………………………………………………….۶۹
۲-۴-۱-محصولات شرکت………………………………………………………………………………………………۷۰
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱-ابزارجمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………..۷۲
۳-۲-ویژگی های فنی وابزاری اندازه گیری………………………………………………………………………….۷۲
۳-۲-۱-روایی …………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۳-۲-۲-پایایی…………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۳-۳-روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………….۷۴

فصل چهارم:محاسبات و یافته های تحقیق
۴-۱-بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………۷۶
۴-۱-۱-بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………………….۷۶
۴-۱-۲-بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصیلی………………………………………………….۷۷
۴-۱-۳-برسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..۷۸
۴-۲-بررسی توصیفی نمرات به تفکیک خرده مقیاس های پرسشنامه پورتر………………………………..۸۰
۴-۳- آزمون نرمالیته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *