مقاله رایگان درباره فرزند پروری والدین

…………………………………………………………
سبکهای فرزند پروری و خلاقیت ……………………………………………………………………………………….
سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان …………………………………………………………………..
تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری ………………………………………………………………………………
تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………..
تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
روش تحقیق ( روش اجرای تحقیق ) ……………………………………………………………………….
روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق ………………………………………………………………………….
جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………
برآورد حجم نمونه تحقیق ……………………………………………………………………………………………
متغییرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………
ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها ) ……………………………………………..
روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق …………………………………………………………………………..
پایائی ایزارهای اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………..
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ……………………………………………………………….
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………
یافته های توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………………………
یافته های استنباطی تحقیق ……………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….
نتیجه گیری تحقیق ………………………………………………………………………………………………..
یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..
پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………
محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق ……………………………………………………………………………
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………..
ضمائم

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین
پرسشنامه ارزشیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

فهرست جداول

جدول ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….
جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….
جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………
جدول ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …
جدول ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان
جدول ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …
جدول ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………
جدول ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………
جدول ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..
جدول ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..
جدول ۱۱- ۴ : رابطه خلاقیت با میزان نگرش ………………………………………………………………………………
جدول ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین میزان خلاقیت بین دختران و پسران …………………………………………..
جدول ۱۳- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت بین پایه های تحصیلی ………………………………………………..
جدول ۱۴- ۴ : مقایسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان ………………………………
جدول ۱۵- ۴ : مقایسه میزان خلاقیت با میزان نگرش والدین …………………………………………………….
جدول ۱۶- ۴ : مقایسه میزان همبستگی انواع نگرش والدین با خلاقیت فرزندان ……………………………

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴ : توزیع فراوانی ، فراوانی نسبی پایه تحصیلی فرزندان ………………………………….
نمودار ۲-۴ : توزیع فراوانی , فراوانی نسبی جنسیت فرزندان ……………………………………….
نمودار ۳-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت رفاهی خانواده پاسخگویان ……………

نمودار ۴- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وضعیت منزل مسکونی خانواده پاسخگویان …
نمودار ۵- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری براساس توزیع تحصیلی پدر دانش آموزان
نمودار ۶- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس توزیع تحصیلی مادران دانش آموزان …
نمودار ۷- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل پدران ………………………………
نمودار ۸- ۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمونه آماری بر اساس شغل مادران ………………………………
نمودار ۹-۴ : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی میزان نگرش رفتار والدین نسبت به فرزندان ……………………..
نمودار ۱۰- ۴ : توزیع فراوانی نسبی میزان خلاقیت کلی تورنس دانش آموزان …………………………………..

چکیده
بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه استعدادهای درخشان شهر ارومیه
هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه خلاقیت دانش آموزان و نگرشهای فرزند پروری والدین ، دستیابی به نتایجی است که احتمالا حاکی از ارتباط برخی از عوامل بین آنهاست . فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از ” بین نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضیه های فرعی ، بررسی رابطه خلاقیت با جنسیت ، پایه های تحصیلی ، متغییرهای دموگرافیک و… مد نظر بوده است . برای انجام پژوهش از روش توصیفی ( پیمایشی ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروری والدین به عنوان متغییر مستقل و میزان خلاقیت دانش آموزان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است.
۱- آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت
۲- پرسشنامه زمینه یابی ارزشیابی نگرش والدین
اجرای هر دو پرسشنامه به روش سرشماری انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماری را ۲۰۹ نفر پسر و ۲۱۸ دختر ( جمعا ۴۲۷ نفر ) و والدین آنها تشکیل داده است. تجزیه و تحلیل نتایج و داده ها با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی و استنباطی مثل فراوانی ، میانگین ، ضریب همبستگی پیرسون ، انحراف معیار ، آزمونt ، تحلیل واریانس و… به وسیله بسته نرم افزار آماری SPSS13 صورت گرفته است . نتایج تحقیق حاکی است ۶/۱۱ % دانش آموزان خلاقیت بسیار زیاد ، ۲/۴۲ % خلاقیت زیاد ، ۷/۲۸ % خلاقیت کم و ۵/۱۷% خلاقیت بسیار کم از خود نشان دادند که ۸/۵۳% بالاتر از حد متوسط و ۲/۴۶% نیز پائین تر از حد متوسط می باشد . اکثریت والدین (۵/۹۲% ) نیز نگرش حد متوسطی به رشد خلاقیت فرزندان دارند. از نظر شیوه های فرزند پروری و میزان خلاقیت دانش آموزان رابطه آماری معنی داری بدست نیامده است (۲۰% r= ) . یعنی والدین دیدگاه های تربیتی روشن و جهت داری که بتواند رشد قوه ابتکار و نوآوری کودکان را پشتیبانی و حمایت کند نداشته و در تربیت فرزندان گرایشات شدیدا محافظه کارانه ای دارند که احتمالا می تواند دلیلی بر تقدم و اهمیت موفقیت تحصیلی بر رشد خلاقیت باشد . ارتباط برخی از عوامل تشکیل دهنده خلاقیت با نگرشهای والدین ، جنسیت دانش آموزان ، تحصیلات و شغل والدین ، وضیت رفاهی خانواده ها و… که مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق می باشد قابل توجه است . توزیع فراوانی میزان خلاقیت دانش آموزان نیز به ترتیب برای بسیارکم ، کم ، زیاد و بسیار زیاد ۵/۱۷ % ، ۷/۲۸% ، ۲/۴۲% و ۶/۱۶% می باشد. تفاوت معنی داری از نظر میزان خلاقیت دربین پایه های مختلف تحصیلی مشاهده نگردید. در مقام مقایسه ، میزان خلاقیت کلی و عوامل چهارگانه خلاقیت (بسط ، سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری ) دردختران بیشتر از پسران است . در مورد متغیرهای دموگرافیک ، نتایج حاکی است : ۱- خلاقیت سیالی فرزندان خانواده های مرفه کمتر است. ۲ – اکثریت پدران (۵/۶۱% ) و مادران (۹/۴۷%) دانش آموزان دارای تحصیلات عالی لیسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داری (۴۶% ) و معلمی ( ۳/۲۵% ) و شغل اغلب پدران را کارمندی(۳/۳۸%) و آزاد( ۲۷%) تشکیل می دهد . بنابراین نتایج آزمون ، فرضیه اصلی و فرضیه فرعی ۲ تحقیق را تائید نمی کند اما فرضیه های فرعی۱ و۳ و ۴ مورد تائید هستند .
واژه های کلیدی : خلاقیت ( سیالی ، ابتکار ، انعطاف پذیری ، بسط ) ، سبکهای فرزند پروری ( سلطه گری ، وابستگی شدید ، سهل انگاری ) نگرش ، استعدادهای درخشان

فصل اول : طرح تحقیق
– مقدمه
– بیان مسئله تحقیق
– اهمیت و ضرورت تحقیق
– اهداف تحقیق
– نمونه و جامعه آماری تحقیق
– روش های آماری تحقیق
– فرضیه های تحقیق
– تعاریف اصطلاحات ، متغییرها و کلید واژه ها
مقدمه
ادوارد دوبونو ( ۱۹۹۲) درکتاب خلاقیت کارآمد می گوید ” هیچ چیز سودمندتر و باشکوهتر از این نیست که ایده ی جدید و ثمربخشی اهداف شما را برآورده سازد “( قاسمی ، ۱۳۷۶، ص ۲۰). خلق فکر ، ایده و مفاهیم نو همواره اساس اختراعات ، اکتشافات و پیدایش راه های مناسب برای حل مسائل و مشکلات در زندگی انسان به شمار می آیند . جوامع پیشرفته و متمدن گذشته وحال پیوسته به ارزش و اهمیت این جنبه از توانائیها ی ذهنی و فکری انسان توجه نموده و در صدد تقویت آن برآمده و از این طریق به توسعه ، رفاه ، ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. چراکه بقول ارسطو ” ابتکار یگانه عامل موثر در پیشرفت انسان به شمار می آید “(موید نیا ، ۱۳۸۴، ص ۱۶۵). به این ترتیب ضعیف بودن فرایند بروز خلاقیت ها در جوامع عقب مانده نیز موجب بدبختی ، فقر و فلاکت خواهد بود . در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابتهای بسیار
فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژیها و منابع قدرت هستیم ، افراد تیزهوش ، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه ، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند بطوریکه بقول توین بی شانس بدست آوردن خلاقیت بالقوه ، می تواند موضوع زندگی و مرگ هرجامعه ای باشد( کفایت ، ۱۳۷۳، ص ۳). بی مبالغه می توان گفت که وجه مشخص و بارز جهان امروز ، همانا تغییر و تحول است که هیچ زمینه ای بدون تاثیر آن باقی نیست چرا که بقول هراکلیتوس در حیات چیزی پایدار نیست مگر دگرگونی. براین اساس امرسون ثبات احمقانه را زائیده مغزهای کوچک می شمارد (مویدنیا،۱۳۸۴،ص ۱۶۴). صرف تغییر ارزش تلقی شده و عاملان تغییر نوآوران ارزشمند محسوب می شوند که دگرگونی ها را با امید به بهبودی هرچه بیشتر و بیشتر سبب می شوند از این رو هرگونه اختراع ، اکتشاف ، ابداع و ابتکار خود اشکال تحول بوده و موجب تغییرند ( غنی زاده، به نقل از سیدعباس زاده ، ۱۳۸۷ ، ص ۱).
بدیهی است خلاقیت صرفا مشتمل بر تفکر و عملکرد ذهنی افراد خاص و عرصه های ویژه زندگی نیست بلکه تقریبا تمامی افراد اعم از دانش آموز ، دانشجو ، کارمند ، کشاورز ، خانه دار و… در مدرسه ، محیط کار و مزرعه حتی با دارا بودن حد متوسط بهره هوشی می توانند دارای عملکرد خلاقانه در زمینه های مختلف زندگی باشند . تحقیقات اخیر تورنس ( ۱۹۷۳) و پارنز ( ۱۹۶۳) و دیگران نشان داده است که خلاقیت در تمام فعالیتهای فردی و گروهی مشاهده شده و با شدت و ضعف بالقوه قابل پرورش ، در همه انسانها وجود دارد ( همتی ، ۱۳۸۷،ص ۱۲). تورنس و تورنس ( به نقل از اونیل، عابدی و اسپیل برگر ، ۱۹۹۴) اشاره می کنند که طی ۱۵ سال تجربه مطالعاتی و آموزش تفکرات خلاق ، شواهدی را یافته اند که نشان می دهند خلاقیت را می توان آموزش داد براین اساس است که طی سالهای اخیر پژوهش و ساخت آزمونهای خلاقیت رونق پیدا کرده است ( دائمی و مقیمی ، ۱۳۸۳).
نوآوری و خلاقیت بعنوان ویژگی شگرف انسانی نه تنها در دوران کودکی و جوانی ، بلکه درتمامی طول عمر قابل ظهور است . در واقع توانایی شخص برای خلاق و نوآور بودن ممکن است در مراحلی بصورت کمون باقی بماند اما می توان آنرا دوباره احیاء کرد ( ساعتچی ، ۱۳۷۱،ص ۱۲۴). پس همه ما ذاتا واجد توانائی تفکر و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *