پایان نامه روانشناسی در مورد : عملکرد تحصیلی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۲- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت مسئله…………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۵- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۶- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………۱۳

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۲- مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۱- تعریف عواطف…………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲-۲- ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان……………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۳- انواع عواطف در دوره نوجوانى………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲-۴- مقدمه ای بر کنترل عواطف……………………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-۵- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى……………………………………………………………………۲۰
۲-۲-۶- پرورش عواطف …………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۷- احساسات ……………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۲-۸- راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند……………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۹- کنترل براساس یادگیری عاطفی……………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۱۰- عوامل تعیین کننده جو عاطفی خانواده………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۱۱- بررسی مفاهیم مربوط به مؤلفه های کنترل عواطف ……………………………………………..۲۷
۲-۳- مبانی نظری وضعیت روانی…………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۳-۱- تعاریف سلامت روان ……………………………………………………………………………………۵۱
۲-۳-۲- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳-۳- تعاریفی چند از بهداشت روانی……………………………………………………………………….۵۳
۲-۳-۴- اصول سلامت روان……………………………………………………………………………………۵۵
۲-۳-۵- انجمن ملی بهداشت روانی…………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۶- تاریخچه بهداشت روانی در ایران ………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۷- دستاوردها…………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۳-۸- ضرورت سلامت روانی……………………………………………………………………………۶۰
۲-۳-۹- مشخصه‌ های سلامت روانی و شخصیت سالم………………………………………………..۶۳
۲-۳-۱۰- مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان………………………………………………………۶۴
۲-۳-۱۱- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ………………………………………………۶۶
۲-۳-۱۲- افراد سالم از نظر روانی …………………………………………………………………………۷۲
۲-۳-۱۳- مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی……………………………………………………۷۳
۲-۴- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………۷۵
۲-۴-۱- تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………۷۵
۲-۴-۲- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………….۷۶
۲-۴-۳- نظریه های عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………۷۸
۲-۴-۴- عوامل افت تحصیلی………………………………………………………………………………….۸۰
۲-۴-۵- انواع شکست های تحصیلی………………………………………………………………………….۸۰
۲-۵- پیشینه تحقیقاتی ………………………………………………………………………………………… ۹۲

۲-۵-۱- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………..۹۲
۲-۵-۲- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………۱۰۱

فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۳-۲- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………۱۰۶
۳-۳- فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۰۶
۳-۴- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۵- تعداد نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………۱۰۷
۳-۶- روش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….۱۰۷
۳-۷- روش گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………۱۱۳
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………۱۱۳
۳-۹- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………….۱۱۳

فصل چهارم : نتایج
۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۴-۲- یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………۱۱۵
۴-۲-۱- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………….۱۱۵
۴-۲-۲- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………۱۱۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
۵-۲- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………۱۲۳
۵-۳- بحث و نتیجه گیری و تبیین نتایج پژوهش…………………………………………………………….۱۲۴
۵-۴- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………۱۲۸
۵-۵- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۵-۶- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………….۱۳۰

منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه نظری شهرستان بشاکرد در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ (۱۳۲۴ نفر) می باشند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۲۹۸ نفر بود که به روش تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس فرمول کوکران جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. و در راستای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد کنترل عواطف، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی بهره گرفته شد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه) استفاده شد. در نهایت نتایج حاصل از آن نشان داد: بین کنترل عواطف و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه ای معکوس و معناداری وجود داشته و از این بین متغیر کنترل عواطف نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. همچنین بین ابعاد کنترل عواطف با عملکرد تحصیلی نیز رابطه ای معکوس و معناداری وجود دارد. و از بین ابعاد سلامت روان، مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری دارند. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان بیان کرد که کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی رابطه دارند.

واژه های کلیدی: کنترل عواطف، سلامت روانی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را در بلند مدت تعیین می کند. در حقیقت خوشبختی یا بدبختی هر جامعه به آموزش و پرورش آن بستگی دارد. چنانچه آموزش و پرورش از نظر اهداف و ساختار و منابع درست طراحی شود در دراز مدت توسعه جامعه را تضمین خواهد کرد و به اثر بخشی نزدیک می شود(ایمانی و مهترپور، ۱۳۹۰). آموزش و پرورش هر کشوری مهم‌ترین و مؤثرترین نظام پرورش و رشد شخصیت نوجوانان و جوانان است. ضرورت توجه به رشد شخصیت آدمی و اهمیت پرورش تن و روان دانش‌آموزان موجب شده است که این مسأله مهم به عنوان یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزش و پرورش به حساب آید، و در صورتی اهداف عالی آموزش و پرورش تحقق می‌یابد که به جنبه های گوناگون دانش آموزان توجه خاص و ویژه شود(اسماعیل‌زاده آهندانی، ۱۳۸۷).‌
هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان امروز، صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند، سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و بیماری جامعه فردا و نسل های آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت. بنابراین، لازم است به سلامت روانی- جسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گام هایی اساسی در جهت پیشگیری و درمان بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری آنان برداشته شود. در مجموع، تحقیقات معتبر انجام شده در جهان نشان داده اند که میزان اختلالات رفتاری در کودکان سنین دبستانی در مناطق مختلف متغیر بوده و معمولاً بین ۲ تا ۱۲ درصد است که در غالب موارد بررسی شده، میزان شیوع این اختلالات در پسران بیشتر از دختران بوده است. علاوه بر آن نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که میزان شیوع این اختلالات در دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم دبستان بیش از سایر پایه هاست(باقری یزدی و همکاران، ۱۳۷۳).
امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات تربیتی جامعه را حق طبیعی و مسلم خود می دانند. دلیل عمده این امر آن است که تعلیم و تربیت با سرنوشت انسان در زندگی آینده پیوند خورده است. در عصر حاضر بسیاری از امکانات مادی و نیروهای انسانی در خدمت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. همچنین تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظر کردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود. بنابراین اگر تعلیم و تربیت نتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص ها و مهارت های مکمل و مورد لزوم جامعه درآورد و بدین ترتیب نتواند به ایفای نقش خود در زمینه شکوفایی جامعه بپردازد، در واقع باید گفت که این امکانات و نیروها به هدر رفته است. لذا تفکر عاقلانه حکم می کند که سرمایه ها و نیروهای به کار گرفته شده در تعلیم و تربیت به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خویش دست پیدا کند(جاودان، ۱۳۹۰).
عملکرد تحصیلی (افت یا پیشرفت تحصیلی) تحت تأثیر ابعاد متعدد زیستی، روانی و اجتماعی قرار دارد. این عوامل در چهار گروه، شامل: عوامل مربوط به دانش آموز، خانواده، مدرسه و عوامل مربوط به اجتماع و محیط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *