تعاریف واژه هاو مفاهیم

 

ی دکتر مسعود صالحی
که صبورانه در مراحل مختلف این پژوهش مرا یاری دادند، سپاسگذارم.
از درگاه خداوند مهربان، توفیق روزافزون را برای همه اساتید و بزرگواران که مرا یاری نمودند، خواستارم.
چکیده :
توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی ـ اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می‌گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و عملکرد و بازدهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دانشجویان در مواجهه با عوامل فشارزا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. این مطالعه به منظور بررسی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی ۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۶ انجام گرفت. تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان خوابگاهی (۸۲ نفرپسر و ۱۱۸ نفردختر) با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه‌های مشخصات فردی ، عوامل فشارزای روانی – اجتماعی و سلامت عمومی ((GHQ28 جمع‌ آوری گردید. داده‌های تحقیق با بهره گرفتن از آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی ناپارامتری توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه بین عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان همبستگی معنی‌دار بدست آمد. از نظر سلامت عمومی و همچنین از نظر عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متأهل، مقاطع مختلف تحصیلی و دانشجویان با مدت زمان های مختلف اقامت در خوابگاه تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید و از نظر رتبه‌بندی عوامل فشارزای به ترتیب عوامل شخصی ـ اجتماعی، شرایط تحصیلی بیشترین تأثیر را بر سطح سلامت عمومی دانشجویان داشتند.
کلید واژه‌ها : عوامل فشارزا، سلامت عمومی، دانشجو
فهرست مطالب
عنـوان صفحه
فصــل اول(کلیات تحقیق )
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..۲ اهمیت ‌و ضرورت ‌پ‍‍ژوهش……………………………………………………………………………………………………….۳
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….۴
هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………۴ هداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….۴ هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………….۴
سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۵
تعاریف واژه هاو مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………….۵
فصــل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق )
مفهوم سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………….۷
تعاریف سلامت عمومی …………………………………………………………………………………………………………..۸