روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها، نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

 

…………………………………….۴۰
۳-۷ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۷-۱ روش های تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۷-۱-۱ آمار استنباطی و آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۷-۱-۲ آزمون اسمیرنوف-کلموگروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۷-۱-۳ تجزیه وتحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۲ آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۳ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۳-۱ آزمون آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۳-۲ آزمون اسمیرنوف-کلموگروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۳-۳ فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۵-۲ نتیجه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۵-۳ پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴