استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا یک پارامتر حیاتی تصمیم گیری استراتژیک، تعیین زمان ورود Read More

استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا یک پارامتر حیاتی تصمیم گیری استراتژیک، تعیین زمان ورود Read More

تعریف استراتژی استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده است که در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد به کار Read More

تعریف استراتژی استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده است که در حدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد به کار Read More

استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان: یک سازمان در ایجاد یک محیط کارآفرین باید از یک روند یا فراگرد پیروی نماید. Read More

استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان: یک سازمان در ایجاد یک محیط کارآفرین باید از یک روند یا فراگرد پیروی نماید. Read More

مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی: تغییرات متعددی توسط کوراتکو وهمکاران ۲۰۰۴ و همچنین کوراتکوایرلند و همکاران ۲۰۰۵ بر مدل هور نزبای Read More

مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی: تغییرات متعددی توسط کوراتکو وهمکاران ۲۰۰۴ و همچنین کوراتکوایرلند و همکاران ۲۰۰۵ بر مدل هور نزبای Read More

عوامل  موثر بر کارآفرینی در سازمان: مطالعات در مورد عوامل مؤثر بر فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان در ۲۵ سال اخیر Read More

عوامل  موثر بر کارآفرینی در سازمان: مطالعات در مورد عوامل مؤثر بر فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان در ۲۵ سال اخیر Read More

فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر: از سوی دیگر مراحل کارآفرینی سازمانی، از سازمانی به سازمان دیگر و از ایده ای Read More

فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر: از سوی دیگر مراحل کارآفرینی سازمانی، از سازمانی به سازمان دیگر و از ایده ای Read More

انواع کارآفرینی: ۲-۳۸-۱- کارآفرینی فردی که خود بر دو نوع است: الف) کارآفرینی آزاد و مستقل: حالتی که فرد، کسب Read More

انواع کارآفرینی: ۲-۳۸-۱- کارآفرینی فردی که خود بر دو نوع است: الف) کارآفرینی آزاد و مستقل: حالتی که فرد، کسب Read More

معرفی کارآفرینی سازمانی: امروزه اندیشمندان کارآفرینی را به مشابه استراتژی مناسب برای گسترش بهره وری سازمانی تلقی می کنند و Read More

معرفی کارآفرینی سازمانی: امروزه اندیشمندان کارآفرینی را به مشابه استراتژی مناسب برای گسترش بهره وری سازمانی تلقی می کنند و Read More

سطوح یادگیری کار آفرینانه۱ : یادگیری کار آفرینانه در سطوح مختلف ظاهر می شود. براساس دیدگاه ها و نظرات صاحب Read More

سطوح یادگیری کار آفرینانه۱ : یادگیری کار آفرینانه در سطوح مختلف ظاهر می شود. براساس دیدگاه ها و نظرات صاحب Read More

موانع به کارگیری یادگیری سازمانی : به منظور فهم جامع موانع یادگیری سازمانی، درک چگونگی یادگیری سازمانی حیاتی است. مدیران Read More

موانع به کارگیری یادگیری سازمانی : به منظور فهم جامع موانع یادگیری سازمانی، درک چگونگی یادگیری سازمانی حیاتی است. مدیران Read More